Moderno opremljeni i akreditirani građevinski laboratoriji INSTITUTA IGH, d.d. pružaju najširi spektar laboratorijskih usluga u Hrvatskoj i regiji

INSTITUT IGH d.d. osnovan je kao građevinski laboratorij prije više od 75 godina, u ožujku 1949. godine. U ovih sedam desetljeća razvio se u jedan od najvećih i najbolje opremljenih građevinskih kompleksa u ovom dijelu Europe za laboratorijska i terenska ispitivanja, istraživačke usluge i umjeravanja mjerila. Laboratorijske usluge pokrivaju sva područja graditeljstva, a laboratoriji su akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za širok spektar usluga ispitivanja i umjeravanja iz područja građevinske industrije. S više od 500 akreditiranih ispitnih metoda i brojnim ispitnim metodama u neakreditiranom području, naši laboratoriji udovoljiti će svim vašim zahtjevima i potrebama kako biste imali materijale usklađene s europskim građevinskim normama. Za uspješnost i sigurnost vašeg projekta pobrinut će se naše stručno laboratorijsko osoblje.

Naši laboratoriji dijele se na ispitne i mjeriteljske. Ispitni laboratorij čini 11 laboratorija od kojih osim u Zagrebu, neki djeluju u Osijeku, Rijeci i Splitu. Mjeriteljski laboratorij smješten je u Zagrebu.

Ispitni laboratorij

Građevinski laboratorijizauzeli su značajnu ulogu u gotovo svim fazama - projektiranju, izgradnji, procesu ocjenjivanja i provjeri stalnosti svojstava građevinskih proizvoda. Laboratoriji INSTITUTA IGH, d.d. sudjeluju u provedbi kontrole kvalitete materijala, elemenata konstrukcija i svih radova pri izgradnji velikog broja građevina različitih vrsta, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Osim centralnog kompleksa u Zagrebu, naši laboratoriji pružaju usluge i u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Stalnim ulaganjem u razvoj, nabavom nove ispitne opreme te stalnim edukacijama zaposlenika, laboratorij INSTITUTA IGH, d.d. može pružiti podršku u svim navedenim procesima. Cilj je osigurati našim klijentima najvišu razinu usluge i biti pouzdan partner u svim fazama građevinskog projekta.

U građevinskom projektu, jedan je od ključnih zadataka izabrati materijal koji će osigurati trajnost konstrukcije, ali i sigurnost korisnika te konstrukcije. Izbor lošeg konstrukcijskog materijala može dovesti do brzog propadanja konstrukcije, a Vama nanijeti dodatne troškove za renovaciju i nemogućnost dobivanja uporabnih dozvola

Naše osoblje u Laboratoriju za materijale i konstrukcije provodi brojne testove kojima se ispituje kvaliteta materijala. Testovi provedeni na najmodernijoj opremi dat će Vam najpreciznije informacije o kvaliteti i svojstvima materijala. Prvenstveno, djelatnost laboratorija vezana je za ispitivanja i istraživanja svojstva svježeg i očvrslog betona, betona u konstrukcijama, materijala za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, mortova, kemijskih i mineralnih dodataka betonu, predgotovljenih betonskih elemenata, konstruktivnih elemenata izrađenih od različith vrsta materijala (beton, metal, drvo) ikeramike. Osim toga laboratorij pruža sljedeće usluge:

• Ispitivanje svojstava građevina,
• Naknadno dokazivanje kvalitete betona,
• Istraživanja s ciljem povećanja trajnosti betonskih konstrukcija,
• Ispitivanje pokusnim opterećenjem cestovnih i željezničkih mostova i vijadukata,
• ispitivanja prirodnih i otpadnih materijala te nusprodukata drugih industrija,
• Iznalaženjem mogućnosti zbrinjavanja otpadnih materijala i nusprodukata, primjene u graditeljstvu i proizvodnje novih materijala.

Stručnjaci ovog laboratorija radili su na nekim od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i inozemstvu, poput prometne mreže Republike Hrvatske, Pelješkog mosta, Nuklearne elektrane Mochavce u Slovačkoj, termoelektranama, postrojenjima rafinerija i drugo.

Kontakt za upite i ponude:
Karla Ille / Bernardica Crnogorac
Kontakt
Armiranobetonske i prednapete konstrukcije moraju biti proračunate, konstruirane i izvedene tako da prihvate sva opterećenja i utjecaje koji mogu nastati tijekom građenja i uporabe, te da imaju predviđenu trajnost. Stručnjaci laboratorija provode laboratorijska i terenska ispitivanja konstruktivnih elemenata pokusnim opterećenjem. Kvaliteta metala mora biti zadovoljavajuća kako bi se spriječilo njegovo pucanje ili savijanje čime bi se dovela u opasnost stabilnost građevine.

U Laboratoriju za metale možemo vam pružiti čak 48 vrsta ispitivanja građevinskog materijala koji namjeravate korisiti u svom građevinskom projektu. Kako bi materijal prošao testove izdržljivosti i kompatibilnosti s drugim materijalima, ispitivanja se provode postupcima na našoj modernoj opremi.
Kako biste bili sigurni da će vaša konstrukcija imati dug i siguran životni vijek, naši laboratorijski stručnjaci provode detaljna i precizna ispitivanja. Stručnost našeg laboratorijskog osoblja inkorporirana je unutar svakog većeg građevinskog projekta u Hrvatskoj.

Svi materijali koji se danas koriste za građevinske konstrukcije ispitivanjem u ovom laboratoriju moraju proći kroz sustav kontrole kvalitete. U Hrvatskoj je teško pronaći građevinu, od mosta preko tunela do autocesta koja na neki način nije prošla provjeru ovog laboratorija.

Laboratorij pruža sljedeće usluge:

• ispitivanja građevinskog čelika,
• ispitivanja proizvoda koji se ugrađuju u konstrukcije,
• ispitivanja konstruktivnih elemenata pokusnim opterećenjem,
• provjera kvalitete svih materijala za građevinske konstrukcije.

Kontakt
Tla i stijene su prirodne tvorevine nastale dugotrajnim geološkim procesima. Kao takvi predstavljaju građevni element na kojem počiva cijela konstrukcija i koji je odgovoran za njenu stabilnost, bilo da se radi o zgradama, mostovima, tunelima ili podzemnim objektima. Kako biste bili sigurni da je tlo pogodno za gradnju vaše konstrukcije ili ako su se dogodile određene promjene ispod postojeće konstrukcije, u Geotehničkom laboratoriju možemo provesti široki spektar laboratorijskih i terenskih ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i očuvanju okoliša.

Prirodni procesi koji se odvijaju tijekom životnog vijeka konstrukcije (poput erozije, klimatskih promjena, utjecaja biljaka i životinja…) utječu na mehanička svojstva tla i utječu na stanje geotehničkih objekata. U Geotehničkom laboratorij možemo vam pružiti brojne laboratorijske i terenske usluge ispitivanja kako biste dobili više informacija o uporabljivosti i stabilnosti tla i stijena na kojima se nalazi ili će se nalaziti vaša građevinska konstrukcija. Štoviše, pravilo izvedena geotehnička analiza temelj je projektiranja i izvedbe svih konstrukcija u inženjerstvu.

U Geotehničkom laboratoriju možemo provesti ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava tla i stijena za potrebe:

• temeljenja mostova i većih objekata,
• projektiranje podzemnih građevina (troosna čvrstoća, deformabilnost, trajnost, fizikalna svojstva),
• naftno inženjerstvo,
• projektiranja i građenja nasutih brana,
• određivanja parametara rezidualne efektivne čvrstoće kružnim posmikom i konsolidirane drenirane vršne i rezidualne čvrstoće za analize stabilnosti,
• određivanje podobnosti materijala za izgradnju nasipa autocesta,
• određivanja parametra bubrenja, konsolidacije i čvrstoće u istraživačke svrhe,
• određivanja podobnosti materijala za izgradnju aerodromskih pista.

U Geotehničkom laboratoriju odvijaju se sljedeća terenska ispitivanja tla i opažanja geotehničkih konstrukcija:

• statičkim penetrometrom CPT/CPTu,
• ispitivanja deformabilnosti tla i stijena Menard-ovim presiometeom (PMT),
• Marchetti dilatometrom (DMT),
• određivanje posmične čvrstoće sitnozrnatog tla terenskom krilnom sondom (FVT),
• kontrola gustoće i vlažnosti glinenih brtvenih barijera nuklearnim denzimetrom,
• statičko opterećenje pilota,
• vertikalni inklinometri za praćenje horizontalnih pomaka (klizišta, potporne konstrukcije),
• horizontalni inklinometri za praćenje vertikalnih pomaka (slijeganja nasipa, temeljnog tla),
• klinometarska mjerenja naginjanja objekata pri iskopu građevnih jama u urbanim područjima.

Brojni konstrukcijski problemi zbog nestabilnog tla uspješno su riješeni zahvaljujući stručnosti i iskustvu naših laboratorijskih stručnjaka. Iskustvo su gradili radom i uključenošću na mnogim značajnim projektima u Republici Hrvatskoj (odlagalište otpada Jakuševac, Pelješki most, tuneli autocesta itd.).

Osim toga u Geotehničkom laboratoriju vam možemo pomoći pri:

• Ispitivanju izolacijskih slojeva gline kod projektiranja odlagališta otpada (vodopropusnost, čvrstoća, kontaktna čvrstoća tla i geosintetika),
• ispitivanjem vlačne čvrstoće geotekstila i geotekstilu sličnih proizvoda, čvrstoće na proboj CBR,
• osiguravanju geotehničkih ispitivanja prisutnih u cijelom radnom vijeku konstrukcije,
• omogućiti vam široko područje ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i očuvanju okoliša,
• dati ocjene podobnosti, te stabilnosti stijena i tla,
• provedbi terenskih istražnih radova.

Kontakt
Hidrotehničko inženjerstvo se tradicionalno bavi prikupljanjem i dovođenjem određenih količina vode tamo gdje su potrebne, odnosno zaštitom stanovništva, industrije, infrastrukture od štetnih viškova vode (podzemne vode, poplave). Za vaše projekte u području navodnjavanja, vodoopskrbe i zaštitu voda, akreditirani Hidrotehnički laboratorij INSTITUTA IGH, d.d. provest će niz ispitivanja vodenih elemenata i sustava.

Hidrotehnički laboratorij izvršava mjerenja na raznim hidrotehničkim objektima (npr. vodotocima i izvorištima), kao i na kanalizacijskim kolektorima. Ako ne možete naći pravo rješenje kako riješiti pitanje vodoopskrbe ili instalacije kanalizacijskog sustava u urbanim područjima, naši iskusni laboratorijski stručnjaci provesti će ispitivanja i analize kako to riješiti na najkvalitetniji način.

Laboratorij sudjeluje u fizikalnom modeliranju svih vrsta hidrotehničkih objekata poput brana, pomorskih objekata, akumulacija i vodotoka kada je problem nemoguće riješiti teoretski.

Kompetencije naših stručnjaka vidljive su na projektima izgradnje hidroelektrane na rijeci Ombli i testovima na hidroelektranama u Čakovcu, Dubravi, Lešću itd.

Ovaj laboratorij može vam pomoći u pružanju sljedećih usluga:
• ispitivanje sastavnih elemenata za navodnjavanje, vodoopskrbu i zaštitu voda,
• mjerenja na hidrotehničkim objektima i kanalizacijskim kolektorima,
• hidrometrijska mjerenja i obrade, hidraulička istraživanja podzemnih i površinskih voda,
• fizikalno modeliranje svih vrsta hidrotehničkih objekata.

Kontakt
Stručnjaci laboratorija za građevinsku fiziku već dugi niz godina provode ispitivanja građevnih materijala i proizvoda prema 62 akreditirane metode koje obuhvaćaju ispitivanja proizvoda za toplinsku izolaciju, požarna ispitivanja kao i ispitivanja toplinskih značajki za koja ovaj laboratorij posjeduje prestižni Keymark certifikat. Osim navedenih, nude se i usluge ispitivanja zrakopropusnosti i vodonepropusnosti vrata i prozora, akustična ispitivanja te ispitivanja građevinskih ljepila.

Ispitivanja građevnih materijala koja su obuhvaćena akreditiranim metodama dijele se u nekoliko područja, a neka od njih su navedena ovdje:

• Vrata, prozori i zaklopci: određivanje propusnosti zraka, nepropusnosti vode, otpornosti na opterećenje vjetrom i razredba s obzirom na rezultate navedenih ispitivanja, propusnost zraka kod zgrada ili kod dijelova zgrade, otpornost na metak i na propucavanje, ispitivanje stakla metodom udara i razredba s obzirom na rezultate tog ispitivanja.
• Toplinsko-izolacijski materijali: određivanje vlačne i tlačne čvrstoće, ponašanja pod točkastim opterećenjem, dugotrajne i kratkotrajne vodoupojnost, propusnosti vodene pare, stabilnosti izmjera u zadanim uvjetima, linearnih izmjera uzoraka, debljine izolacijskih proizvoda za plivajuće podove, mehaničkih svojstava mrežice od staklenih vlakanaca, vlage sušenjem na povišenoj temperaturi.
• Požarna ispitivanja: ispitivanja reakcije na požar, ispitivanja otpornosti na požar, ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana i odgovarajuće razredbe prema rezultatima navedenih ispitivanjima.
• Akustična ispitivanja: laboratorijska i terenska ispitivanja zvučne i izolacije i mjerenje zvučne apsorpcije u odječnoj prostoriji.
• Ispitivanja toplinskih značajki građevnih proizvoda: određivanje toplinskog otpora i srodnih veličina građevnih materijala.
• Građevinska ljepila: ispitivanja ljepila za keramičke pločice, određivanje smične prionjivosti disperzijskih ljepila i ljepila na osnovi reakcijskih smola, čvrstoće prionjivosti ljepila na bazi cementa, otvorenim vremenskim uvjetima, klizanja, deformacije u poprečnom smjeru za ljepila i mase za fugiranje na osnovi cementa.

Kontakt
Kroz višedesetljetnu tradiciju, Laboratorij za prometnice nudi usluge iz područja cestogradnje, uključujući ispitivanja i istraživanja materijala i građevnih proizvoda, kontrolu i nadzor pri izgradnji i sanaciji kolničkih konstrukcija, konzultantske usluge iz procesa asfaltne tehnologije i odabira odgovarajućih materijala, te ekspertizu u svrhu naknadnih dokazivanja kvalitete materijala i radova. U svojoj ponudi laboratorij nudi cijeli niz laboratorijskih i terenskih ispitivanja prema više od 100 akreditiranih ispitnih metoda, podijeljenih u jedanaest različitih područja ovisno o vrsti materijala ili proizvoda i predviđenoj uporabi u građevini.

Laboratorij je nedavno proširio svoju djelatnost i na poslove vezane uz kolničku konstrukciju u okviru integriranog sustava za gospodarenje građevinama, koji obuhvaćaju glavne preglede kolnika, provedbu istražnih radova, dimenzioniranje kolničkih konstrukcija i izrade projekta sanacija.

Značajna djelatnost Laboratorija započela je sedamdesetih godina prošlog stoljeća izgradnjom prve dionice Zagreb – Karlovac, Autoceste A1, neslužbeno prozvane "Dalmatina“. Razvojem novih tehnologija i primjenom novih metoda u cestogradnji postignuta je održivost u kvaliteti i vijeku trajanja izgrađenih prometnica, koje su danas u samom vrhu kvalitete europske cestovne mreže. Kako bi se osigurala trajnost i cjelovitost kolničke konstrukcije, važno je da ona leži na kvalitetnoj, pravilno ugrađenoj podlozi, koja se sastoji od ugrađenih slojeva temeljnog tla, nasipa i posteljice. Ispitivanja obuhvaćaju gornje nosive slojeve kolničke konstrukcije od nevezanog, mehanički zbijenog kamenog materijala kao i hidrauličkim vezivima vezane nosive slojeve.

U Hrvatskoj se u pravilu koriste asfaltni kolnici kao završni slojevi pri izgradnji cesta i drugih prometnih površina. U svrhu provedbe procesa osiguranja i kontrole kvalitete (QA/QC) izgradnje asfaltnih slojeva, provode se ispitivanja i istraživanja svojstva asfaltnih mješavina, ugrađenih asfaltnih slojeva, bitumena, bitumenskih emulzija, bitumenskih traka koja su propisana važećom regulativom. Terenska mjerenja površinskih svojstava kolnika obuhvaćaju mjerenja ravnosti, teksture i hvatljivosti. Opremljeni smo i za ispitivanja kvalitete retroreflektirajućih svojstava prometne signalizacije.

Laboratorij, također daje i savjetodavne usluge pri odabiru materijala, kvalitetnoj pripremi, proizvodnji i ugradnji asfaltnih mješavina svrhu postizanja svojstava sigurnosti, trajnosti i stabilnosti kolničkih konstrukcija.

S više od 40 godina tradicije ispitujemo fizikalno mehanička svojstva kamena koji se koristi u arhitekturi za unutarnja i vanjska oblaganja zgrada, kao što su: popločavanje trgova, parkova i pješačkih površina. Osim dekorativnih vrijednosti, arhitekturni kamen mora zadovoljiti i ostala svojstva u smislu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. Umjetni tzv „aglomerirani kamen“ je također sve prisutniji na tržištu. Građevno-tehnički kamen i agregat kao proizvod dobiven drobljenjem stijenske mase, koristi se kako u inženjerskim konstrukcijama za cestogradnju, hidrogradnju, željezničke pruge, tako i u visokogradnji za izgradnju betonskih i zidanih konstrukcija.

Osim prirodnih, sve se više koriste reciklirani i industrijski proizvedeni agregati čija se svojstva uporabljivosti dokazuju ispitivanjima ovisno o namjeni. Laboratorij provodi i ispitivanja kamenih blokova – Kamenozaštite koji se koriste u hidrauličkim strukturama, kao što je npr. izgradnja pomorske infrastrukture. U svojoj ponudi ima i konzultantske usluge pri odabiru i ocjeni kvalitete kamena za izvođenje restauratorskih radova.
Stručno osoblje Laboratorija za prometnice sudjelovalo je na najvećim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu na izgradnji i rekonstrukciji autocesta u Bosni i Hercegovini, Kini, Gruziji i Libiji.

Kontakt
Cement je jedan od ključnih sastojaka betona i drugih građevnih materijala za gradnju bez kojeg bi okruženje u kojem živimo izgledalo bitno drugačije. Svojstva i primjena cementa, drugih veziva i građevinskih materijala, ovise o njihovom kemijskom sastavu. Ukoliko radite na nekom građevinskom projektu, svakako je preporučljivo odraditi kemijsku i fizikalno mehaničku analizu materijala.

Naše stručno osoblje može vam odraditi analizu sljedećih materijala:

• cement i sirovine za proizvodnju cementa (vapnenac, lapor, gline, sirovinsko brašno, zgura),
• vapno,
• leteći pepeo,
• silicijska prašina,
• agregati i punila,
• mljevena zgura visoke peći,
• beton,
• dodaci betonu i proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija,
• voda za pripremu betona,
• pigmenti i punila,
• gips,
• analiza ostalih građevinskih materijala.

Proizvodnja cementa i drugih građevinskih materijala istovremeno ima značajan utjecaj na okoliš, ali i otvara značajne mogućnosti upotrebe (recikliranje materijala i energetska oporaba). Potreba za zaštitom i očuvanjem okoliša i ljudskog zdravlja iziskuje i poznavanje utjecaja građevinskih proizvoda ugrađenih u građevine prvenstveno na vodu i tlo tijekom uporabnog vijeka. Stručno osoblje Laboratorija za veziva i ekologiju može napraviti za vas analizu sljedećih materijala:

• podzemnih i površinskih voda,
• otpadnih voda,
• otpada i eluata otpada,
• tla i eluata tla,
• eluata građevnih proizvoda,
sirovina i građevnih proizvoda za potrebe izvještavanja o emisijama CO2

Kontakt

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left