Sve usluge

Upravljanje projektima i ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava/Ugovori o financiranju
Upravljanje projektima
Analize i elaborati za odlaganje materijala
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Arhitektonsko projektiranje
Projektiranje
Certifikacija (betona, agregata, asfalta, opečnih proizvoda-ziđe, predgotovljenih betonskih elemenata)
Laboratorijske usluge
Certifikacija tvorničke kontrole proizvodnje betona
Laboratorijske usluge
Certifikacija tvorničke kontrole proizvodnje kamenih agregata
Laboratorijske usluge
Dokumentacija za postupak izdavanja okolišne dozvole
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Dokumentacija za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Elaborati o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš – elaborati zaštite okoliša
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Ex Ante i Ex Post kontrole postupaka nabava
Upravljanje projektima
Fizikalno modeliranje iz područja hidrotehnike
Laboratorijske usluge
Geodetska snimanja i izrada geodetske dokumentacije
Terenski istražni radovi
Geofizička istraživanja
Terenski istražni radovi
Geotehničko ispitivanje i ispitivanje tla
Terenski istražni radovi
Geotehničke konstrukcije nasipa i kosina na trasama prolaska prometne infrastrukture kao što su autoceste, brze željeznice i plovni putovi
Terenski istražni radovi
Geotehnički istražni radovi s istražnim bušenjem na kopnu i moru
Terenski istražni radovi
Geotehnički nadzor prilikom izvedbe inženjerskih konstrukcija iz domene visokogradnje i niskogradnje
Stručni nadzor
Gospodarenje građevinama
Projektiranje
Hidrometrijska mjerenja protoka na kanalizacijskim sustavima i otvorenim vodotocima
Terenski istražni radovi
Inspekcija čišćenja kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda
Stručni nadzor
Inženjersko-geološki i hidrogeološki istražni radovi
Terenski istražni radovi
Ispitivanja agregata
Laboratorijske usluge
Ispitivanja asfalta
Laboratorijske usluge
Ispitivanja betona
Laboratorijske usluge
Ispitivanja boja i lakova
Laboratorijske usluge
Ispitivanja cestovne geomehnike
Laboratorijske usluge
Ispitivanja konstrukcija nerazornim metodama u eksploataciji i održavanju
Terenski istražni radovi
Ispitivanja opečnih proizvoda
Laboratorijske usluge
Ispitivanje antikorozivne zaštite elemenata čeličnih konstrukcija
Laboratorijske usluge
Ispitivanje pilota
Terenski istražni radovi
Ispitivanje vodonepropusnosti sustava vodoopskrbe i odvodnje
Laboratorijske usluge i terenski istražni radovi
Istražni radovi
Terenski istražni radovi
Istražni radovi i tehnička promatranja
Terenski istražni radovi
Izobrazba u području pripreme i provedbe projekata te javne nabave
Upravljanje projektima
Izrada Elaborata gospodarenja otpadom za potrebe ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom + priprema Zahtjeva za izdavanje dozvole
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada analiza kombiniranog pristupa u sustavima zaštite voda
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada dokumenata prostornog planiranja i uređenja
Projektiranje
Izrada ekspertiza i vještačenja
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada geotehničkih projekta potpornih konstrukcija, zaštite pokosa zasjeka, zaštite građevnih jama, duboko temeljenja – piloti, jet grouting i sl.
Projektiranje
Izrada idejnih rješenja cestovnih i željezničkih prometnica za potrebe građevinsko-tehničkih studija i studija izvodljivosti
Projektiranje
Izrada idejnih rješenja cestovnih i željezničkih prometnica za potrebe studija utjecaja na okoliš
Projektiranje
Izrada idejnih rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Projektiranje
Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata cestovnih prometnica
Projektiranje
Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina gospodarskih zona
Projektiranje
Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina odmorišta, uslužnih i proizvodnih objekata
Projektiranje
Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata željezničkih pruga
Projektiranje
Izrada izvedbenih projekata svih vrsta sanacija na prometnicama iz područja hidrotehnike
Projektiranje
Izrada master planova i studija
Projektiranje
Izrada planova gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave
Istraživanja, studije i planska dokumentacija/ Projekt management
Izrada planova izvođenja radova
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada planova navodnjavanja za jedinice lokalne samouprave
Laboratorijske usluge/Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada procjena utjecaja buke na okoliš u sklopu studije o utjecaju na okoliš (industrijski izvor, buka cestovnog, željezničkog, zračnog i brodskog prometa)
Projektiranje
Izrada programa, izvješća, elaborata i drugo vezano za stanje, sanaciju i zaštitu okoliša
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada projekata fizike zgrade (racionalna uporaba energije, toplinska zaštita i zaštita od buke) te cost-benefit analiza projekata fizike zgrade i energetskog razreda objekata visokogradnje
Projektiranje
Izrada projekata sanacije betonskih i zidanih konstrukcija
Laboratorijske usluge
Izrada projekata sanacije kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava uključujući tehnologije bez iskopa (no dig).
Projektiranje
Izrada projekata zaštite od buke; projektiranje zidova za zaštitu od buke
Projektiranje
Izrada projektne dokumentacije građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, retencije, akumulacije, obaloutvrde, nasipi, crpne stanice
Projektiranje
Izrada projektne dokumentacije sustava navodnjavanja
Projektiranje
Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda
Projektiranje
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih mreža, crpnih stanica, vodosprema
Projektiranje
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i odrona
Projektiranje
Izrada projektne i studijske dokumentacije za smanjivanje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima s matematičkim modeliranjem budućeg stanja
Projektiranje/Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada prometnih elaborata i projekata
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada revizija elaborata zaštite od buke
Projektiranje
Izrada studija izvedivosti i projektnih aplikacija za EU fondove za građevine za gospodarenje otpadom (centri za gospodarenje otpadom, sortirnice, pretovarne stanice)
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada vodopravnih dokumenata, internih pravilnika i uputstava
Laboratorijske usluge
Izrada Elaborata zaštite okoliša u okviru postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uz ishođenje Rješenja Nadležnog tijela
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izradu Projektne dokumentacije sanacija odlagališta otpada i provođenje upravnih postupaka
Projektiranje
Izrada Studija o utjecaju na okoliš u okviru postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš uz ishođenje Rješenja Nadležnog tijela
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izradu aplikacija s projektnom i studijskom dokumentacijom potrebnom za prijavu za sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova sanacije odlagališta otpada, stručnog nadzora građenja te za tehničku pomoć za upravljanje projektom
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izrada studijske dokumentacije za ocjenu prihvatljivosti strategije, plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (prethodne i glavne ocjene)
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izvješća o sigurnosti
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Izvješća o stanju okoliša
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Klasifikacija i procjena stanja kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava sa izradom liste prioriteta za sanaciju
Laboratorijske usluge
Kontrole na licu mjesta
Upravljanje projektima
Konzultantske usluge glavnog projektanta, koordinatora projektiranja i ključnog stručnjaka na poslovima projektiranja prometnica
Upravljanje projektima
Konzultantske, studijske i projektantske usluge pri definiraju cjelovitih rješenja gospodarenja otpadom
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Laboratorijska ispitivanja asfaltnih mješavina i ugrađenog asfalta
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja betona, mlaznog betona, mortova
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja cementne stabilizacije, nasipnih materijala i kamenih agregata
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja građevnih adheziva; ljepila za keramičke pločice
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja otpornosti na požar požarnih i nenosivih zidova, pregrada, ostakljenja, vrata, roleta, prozora, protudimnih vrata i zatvarača za otvore
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja proizvoda za toplinsku izolaciju, građevnih materijala s obzirom na toplinu i vlagu
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja propusnosti zraka, vodonepropusnosti i otpornosti na opterećenje vjetrom prozora, vrata i zidova
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda i razredba građevnih proizvoda prema ponašanju u požaru
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja savitljivih hidroizolacijskih traka
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja toplinskog otpora i toplinske provodljivosti građevnih proizvoda
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja zračne i udarne zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade te materijala za akustičke primjene
Laboratorijske usluge
Laboratorijska ispitivanja zvučne apsorpcije i zračne zvučne izolacije cestovnih barijera
Laboratorijske usluge
Nostrifikacije
Laboratorijske usluge
Ocjena i odabir projekata
Upravljanje projektima
Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava
Laboratorijske usluge
Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednosti) prozora, vrata, zaslona i stakla
Laboratorijske usluge
Određivanje zrakopropusnosti zgrada; Blower door test
Terenski istražni radovi
Planiranje, priprema i provedba postupaka nabava
Upravljanje projektima
Planovi za iskorištavanje energije iz otpada
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Planovi za postupanje i gospodarenje otpadom uključujući pretovarne stanice
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Poboljšanja i ojačanja tla i stjenovite mase
Terenski istražni radovi
Poslovi koordinatora II zaštite na radu
Stručni nadzor
Potpora u postupanjima vezano za revizorske nalaze
Upravljanje projektima
Potpora u upravljanju nepravilnostima
Upravljanje projektima
Potporne konstrukcije građevinskih jama za temeljenje objekata visokogradnje i infrastrukture u lukama
Terenski istražni radovi
Praćenje stanja okoliša
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Pregled i kontrola projektne dokumentacije
Stručni nadzor
Pregled, ocjena stanja i kontrola i osiguranje kvalitete
Laboratorijske usluge
Pregledi, ispitivanja i utvrđivanje stanja betonskih i zidanih konstrukcija
Laboratorijske usluge
Primopredajna ispitivanja
Laboratorijske usluge
Priprema poziva na dostavu projektnih prijedloga
Upravljanje projektima
Priprema projekata i projektnih prijava za financiranje iz EU fondova i sredstava međunarodnih financijskih institucija
Upravljanje projektima
Procjene šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Programi zaštite okoliša
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Projektantski nadzor prilikom izvedbe prometnica i prometnih površina
Stručni nadzor
Projektiranje centara za prikupljanje otpada uključujući primjene novih tehnologija (mehaničko-biološka obrada otpada, sortirnice, spalionice otpada)
Projektiranje
Projektiranje hidrantskih sustava za gašenje požara u tunelima
Projektiranje
Projektiranje izmještanja i zaštite komunalnih instalacija (vodovoda i kanalizacija) s pratećim objektima: zasunske komore, revizijska okna, crpne stanice
Projektiranje
Projektiranje prometnica
Projektiranje
Projektiranje regulacija vodotoka (prirodnih i umjetnih)
Projektiranje
Projektiranje sanacija infrastrukturnih i drugih objekata (kolničkih konstrukcija, mostova, zgrada spomeničke baštine, industrijskih objekata i slično.)
Projektiranje
Projektiranje sustava unutarnje odvodnje prometnica i objekata (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci)
Projektiranje
Projektiranje vodoopskrbnih sustava na ČCP-ima i COKP-ima
Projektiranje
Projektiranje zračnih luka
Projektiranje
Promotivne aktivnosti i vidljivost projekata
Upravljanje projektima
Prostorne-prometne analize smještaja i rasporeda unutar centara za gospodarenja otpadom
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Provedba istražnih radova i izradu Geotehničkog elaborata za projektnu dokumentaciju
Terenski istražni radovi
Registri onečišćenja okoliša
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Sanacijski elaborati, programi i sanacijska izvješća

Savjetodavne usluge (građevinsko vještačenje, tehničko savjetovanje, stručne analize, procjena vrijednosti nekretnina)
Stručni nadzor/ Projekt management
Stabilnost iskopa tunela i podzemnih građevina
Terenski istražni radovi
Stručne analize
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Stručni i tehnološki nadzori
Stručni nadzor
Stručni nadzor centara za prikupljanje otpada uključujući primjene novih tehnologija (mehaničko-biološka obrada otpada, sortirnice, spalionice otpada)
Stručni nadzor
Stručni nadzor geodetske struke
Stručni nadzor
Stručni nadzor građevinskih, strojarskih i elektro radova
Stručni nadzor
Stručni nadzor u području niskogradnje, visokogradnje, geotehnike i hidrotehnike
Stručni nadzor
Studije izvedivosti razvoja vodno-komunalne infrastrukture

Studije o prihvatljivosti strategije plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Studije o utjecaju na okoliš
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš – strateške studije
Istraživanja, studije i planska dokumentacija
Supervizija i nadzor dijela građevinskog projekta u pogledu fizike zgrade i zaštite od buke s obzirom na posebnu namjenu prostora u sklopu objekata visokogradnje
Stručni nadzor
Tehnička pomoć investitoru i upravljanje projektima u fazi gradnje

Tehnička promatranja hidrotehničkih objekata
Terenski istražni radovi
Tehnička savjetovanja i stručni nadzor nad izvođenjem sanacija kanalizacije i vodovoda tehnologijama bez iskopa
Stručni nadzor
Tehnološki nadzor izvedbe zemljanih radova
Laboratorijske usluge
Tehnološki nadzor kod projektiranja, proizvodnje i montaže
Stručni nadzor
Tehnološki nadzor ugradnje asfalta
Laboratorijske usluge
Tehnološki nadzor ugradnje betona
Laboratorijske usluge
Temeljenje objekata visokogradnje, mostova, vijadukata, brana i ostalih infrastrukturnih objekata
Terenski istražni radovi
Terenska ispitivanja i tehnološki nadzor hidroizolaterskih radova
Terenski istražni radovi
Terenska ispitivanja protukliznosti raznih vrsta podova
Terenski istražni radovi
Terenska ispitivanja svih slojeva kolničke konstrukcije
Terenski istražni radovi
Terenski istražni radovi na kanalizacijskim i vodoopskrbnim sustavima i izrada elaborata postojećeg stanja
Terenski istražni radovi
Terensko mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša
Terenski istražni radovi
Terensko mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade te zvučne izolacije fasada
Terenski istražni radovi
Upravljanje investicijskim projektima u svim fazama realizacije
Stručni nadzor/ Projekt management
Upravljanje portfeljem projekata
Upravljanje projektima
Upravljanje ugovorima o nabavi radova, roba i usluga
Upravljanje projektima
Usluge vezane uz pitanja državnih potpora
Upravljanje projektima
Uzorkovanje voda
Laboratorijske usluge
Upravljanje projektima
Upravljanje projektima
Rehabilitacije kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda

Laboratorijsko ispitivanje/umjeravanje
Laboratorijske usluge
magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left