Projektiranje

Mario Ille
dr.sc., dipl.ing.građ.
Projektiranje je jedna od temeljnih djelatnosti IGH, a pod time podrazumijevamo cijeli niz stručnih usluga u svim tržišnim sektorima

Ispitni laboratorij

Naši inženjeri, arhitekti i drugi eksperti, ovisno o potrebama klijenata, mogu ponuditi cjelokupnu uslugu izrade idejnih rješenja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, neovisno o projektima iz bilo kojeg od sektora:

 • Niskogradnje (ceste, autoceste, željeznice, prometne površine),
 • Inženjerskih građevina (mostova i vijadukata, nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici, nathodnici, produktovodi, tornjevi, industrijska postrojenja...),
 • Geotehnike (brane, tuneli, podzemne građevine, temelji, zaštite jama i usjeka),
 • Hidrotehnike (hidrotehničke građevine, korištenje i zaštita voda, umjetni kanali i plovni putovi, hidroenergetski sustavi),
 • Pomorskih građevina (morske i riječne luke te marine)
 • Visokogradnje (građevina javne i privatne namjene),
 • Aerodroma,
 • Zaštite okoliša,
 • Energetika i industrija
 • Izradu projektne i studijske dokumentacije za prometnice – autoceste, državne ceste i ostale kategorije prometnica, željeznice i zračne luke, uključivši sve cestovne građevine na prometnicama – mostove, vijadukte i tunele sa suvremenom sigurnosno – tehničkom opremom te parkirališta, prilaze i odmorišta.
 • Koncipiranje arhitektonskih projekata i rješenja, kao i projektiranje hidrotehničkih građevina, industrijskih postrojenja, građevina javne i privatne namjene (stambene, poslovne, javne, sportske, zdravstvene, gospodarske i druge građevine) te geotehničko projektiranje.
 • Rješenja za posebno zahtjevne konstrukcije teško opterećenih građevina poput čeličana, rafinerija, sportskih objekata, elektrana i drugo.
 • Izradu svih razina projektne dokumentacije: idejnih rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projekata izvedenog stanja te revizija svih projektnih dokumenata.
 • Izradu recenzije/ocjene već napravljene projektne dokumentacije na zahtjev klijenata o njezinoj kvaliteti koju rade naši iskusni projektanti i revidenti.
 • Izrada tenderske dokumentacije, kao i upravljanje procedurama potrebnim za dobivanje lokacijskih i građevinskih dozvola.
 • Izrada projekata prometne opreme i signalizacije i elaborata privremene regulacije prometa cesta i autocesta, te tenderske dokumentacije za sve infrastrukturne projekte.
 • Izrada natječajne dokumentacije za infrastrukturne projekte, građevinsko tehničke i prometne studije te studije opravdanosti, zaštite okoliša i stručnih podloga za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola.
 • Prostorno planiranje i urbanizam: prostorni planovi uređenja, urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja, prostorno-prometne studije, studije prostornih mogućnosti, tehničko savjetovanje (konzultantske usluge) na području prostornog planiranja i urbanizma.
 • Dokumenti prostornog uređenja, urbanističko planiranje i projektiranje razvoja različitih djelatnosti, uključujući očuvanje dragocjenih i neobnovljivih prirodnih resursa.
 • Planiranje prometa i prometne infrastrukture, izrada prometnih modela i izrada modela financiranja i upravljanja prometnom infrastrukturom, te izrada analiza i savjetovanje u području sigurnosti prometa.
 • Projektiranje sanacija mostova, zgrada spomeničke i kulturne baštine, rekonstrukcija industrijskih i drugih objekata, kolničkih konstrukcija, kao i provođenje usluga stručnog nadzora nad sanacijama i rekonstrukcijama.
 • Izrada elaborata provođenja hitnih mjera popravka, elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije te projekata obnove konstrukcije od strane naših „statičara“.
Vidi više

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left