Energetika i industrija

Miroslav Pauzar
MSc. CE
INSTITUT IGH, d.d. se u područjima energetike i industrije vodi društveno odgovornim pristupom, jer samo takav pristup osigurava veću iskoristivost i učinkovitost resursa, uz istovremeno smanjenje štetnih utjecaja na okoliš.
Thermal power plants and hydro power plants
Gas pipelines
Nuklearne elektrane
Waste to energy
Industrial plants
Dalekovodi
Vjetroelektrane
Thermal power plants and hydro power plants
Električna energija jedan je od temelja suvremenog industrijskog društva. Pogodna je za prijenos na velikim udaljenostima, a pretvorba u druge oblike energije, pogodne za potrošača, jednostavna je, pouzdana, čista i ekonomična. Najveća svjetska proizvodnja električne energije odvija se u termoelektranama i hidroelektranama. Istovremeno, uz smanjenje izvora i zaliha fosilnih goriva, energetski sektor snažno se okreće alternativnim izvorima energije. Energija vjetra se u posljednjih 10 godina promovirala u najbrže rastuću granu industrije na svijetu, te u jedan od izvora energije s kojim svaka ozbiljna elektroenergetska mreža mora računati u svom sustavu. Prema EWEA-i, udio vjetroenergije unutar cjelokupnog elektroenergetskog sustava EU-a trenutno iznosi 8%.
Na globalnoj razini, najveća proizvodnja električne energije je ona iz termoenergetskih postrojenja na fosilna goriva. Današnja tehnologija kod takvih postrojenja omogućuje postizanje visokog stupnja učinkovitosti od preko 60%, uz znatno smanjenje štetnih emisija NOx, SOx i CO2.

INSTITUT IGH, d.d. u mogućnosti je pružati slijedeće usluge kod realizacije termoenergetskih postrojenja na fosilna goriva, uvažavajući najnovije tehnološke i ekološke standarde:

• GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI – Istražna bušenja u tlu i stijenama, uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja, laboratorijska ispitivanja, izrada geotehničkih izvještaja, geotehnički izračuni i projekti, projekti zaštita građevnih jama, projekti specijalnog i dubokog temeljenja

• INVESTICIJSKO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – Izrada masterplanova, studija izvodljivosti, CBA analiza, investicijskih programa, te odvojenih studija i analiza

• IZRADA DOKUMENTACIJE ZAŠTITE OKOLIŠA – Procjena utjecaja zahvata na okoliš, izrada studija o utjecaju na okoliš, te stručnih studija i podloga

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata

• PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA KOD GRAĐENJA – usluga stručnog nadzora građevinskih radova, geotehničkog nadzora, strojarskih radova, elektro radova, nadzora kod zavarivanja i AKZ, te nadzora kod geodetskih radova

• QA/QC – U radionici i proizvodnim pogonima konstrukcija i opreme, na gradilištu i mjestima ugradnje konstrukcija i opreme, preuzimanje radova i završna mjerenja i ispitivanja po završetku radova

• LABORATORIJSKA I TERENSKA ISPITIVANJA i MJERENJA – Ispitivanja betona na uzorcima u laboratoriju i na gradilištu, ispitivanja čelika na uzorcima u laboratoriju i na gradilištu, ispitivanja zbijenosti zemljanih i kamenih materijala na gradilištu, ispitivanje zavara i osnovnih materijala čelika na uzorcima u laboratoriju i na gradilištu (RT,UT,PT,MT), ispitivanje stanja elemenata betonskih konstrukcija na građevini, ispitivanja stanja elemenata čeličnih konstrukcija na građevini, ispitivanje stanja i mjerenja glavne i ostale opreme na postrojenju, te mjerenja glavnih i pomoćnih elemenata postrojenja

• VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM – Vođenje i upravljanje projektom, usluge Owners Engineer, svi aspekti upravljanja projektom (pravni, financijski, tehnički i organizacijski), te upravljanje ugovorima prema FIDIC ili sličnim modelima

Razvoj energije vjetra posljednjih godina poprima značajne razmjere, a snaga pojedinačnih vjetroagregata se u manje od 20 godina povećala za deset puta. Vjetar kao izvor energije krupnim koracima postaje jedan od značajnih izvora energije, te će u skorijoj budućnosti po svim kriterijima stati uz bok klasičnih izvora energije. INSTITUT IGH, d.d. uključio se u trend rasta i razvoja ovakvog izvora energije pružanjem usluga na projektima vjetroelektrana, kao što su:

• Konzultantske usluge tijekom izrade projekta, pripremnih aktivnosti i tijekom izvođenja radova, usluge Owners Engineer

• Stručni nadzor nad izradom i montažom nosivih čeličnih konstrukcija stupova i temeljnih konstrukcija

• Izrade glavnih i izvedbenih projekata čeličnih stupova vjetroagregata i temeljnih konstrukcija

• Usluge vođenja projekta i savjetodavne poslove

• Provođenje postupaka kontrole kvalitete radova – A/QC

• Terenska i laboratorijska ispitivanja čeličnih komponenti vjetroagregata

• Tehničko savjetovanje investitora tijekom projekta
Vidi više
Gas pipelines
Od svih osnovnih izvora energije jedino plin i obnovljivi izvori energije bilježe konstantan porast udjela na globalnoj razini. Danas je udio plina na svjetskom tržištu izvora energije 25%, s projekcijom daljnjeg rasta (Izvor: BP Energy Output 2035 Edition 2017.).

Bilo da se radi o prirodnom plinu ili ukapljenom naftnom plinu, on se s izvorišta ili nalazišta do krajnjih korisnika doprema sustavom plinovoda, odnosno cjevovodima, blok stanicama, mjerno redukcijskim stanicama, čvorištima i sličnim rješenjima.
INSTITUT IGH, d.d. ima dugogodišnje iskustvo na projektima građenja plinskih transportnih sustava u Hrvatskoj i regiji. Naši stručnjaci su osposobljeni za pružanje cjelovitih usluga kod realizacije projekata plinskih transportnih sustava, kao što su:

• GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI – Istražna bušenja u tlu i stijenama, uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja, laboratorijska ispitivanja, izrada geotehničkih izvještaja, geotehnički izračuni i projekti

• IZRADA DOKUMENTACIJE ZAŠTITE OKOLIŠA – Procjena utjecaja zahvata na okoliš, izrada studija o utjecaju na okoliš, stručne studije

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata

• PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA KOD GRAĐENJA – Pružanje usluga stručnog nadzora građevinskih radova, geotehničkog nadzora, stručnog nadzora strojarskih radova, nadzora elektro radova, nadzora katodne zaštite, nadzora kod zavarivanja i AKZ, te nadzora kod geodetskih radova

• QA/QC – U radionici i proizvodnim pogonima konstrukcija i opreme, na gradilištu i mjestima ugradnje konstrukcija i opreme, preuzimanje radova i završna mjerenja i ispitivanja po završetku radova

• LABORATORIJSKA I TERENSKA ISPITIVANJA – Ispitivanja betona na uzorcima u laboratoriju i na gradilištu, ispitivanja čelika na uzorcima u laboratoriju i na gradilištu, ispitivanja zbijenosti zemljanih i kamenih materijala na gradilištu, ispitivanje zavara na uzorcima u laboratoriju i na gradilištu (RT,UT,PT,MT)

• VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM – Vođenje i upravljanje projektom, usluge Owners Engineer, svi aspekti project managementa (pravni, financijski, tehnički i organizacijski), upravljanje ugovorima prema FIDIC ili sličnim modelima

Elektro prijenosna mreža kao poveznica između elektrana i distribucijske mreže, odnosno kupaca, zauzima središnje mjesto u elektroenergetskom sustavu. Sigurnost i pouzdanost pogona predstavljaju temeljne zakonske obveze operatora prijenosnog sustava koji obavlja energetsku djelatnost prijenosa električne energije. Takav prijenos električne energije u Republici Hrvatskoj odvija se na visokom naponu 35-110 kV i vrlo visokom naponu 400 kV, preko jednosistemskih i dvosistemskih dalekovoda postavljenih na stupove odgovarajućih oblika i dimenzija.

INSTITUT IGH, d.d. sudjeluje u realizaciji projekata sustava prijenosa električne energije u Republici Hrvatskoj, te ima iskustvo u svim fazama realizacije takvih projekata, pružajući cjelovitu uslugu:

• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata priključenja dalekovoda na vodna polja TS i rasklopna postrojenja na energetskim proizvodnim jedinicama
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sistemskih dalekovoda
• Izrada glavnih i izvedbenih projekata temeljenja dalekovodnih stupova
• Izrada radioničke dokumentacije čeličnih dalekovodnih stupova
• Stručni nadzor nad građenjem sistemskih dalekovoda
• Radionički nadzor i kontrola nad proizvodnjom čeličnih stupova i portala dalekovoda (QA/QC)
• Izrada dokumentacije u sklopu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
• Izrada procjene utjecaja na okoliš – Studije o utjecaju na okoliš
Vidi više
Nuklearne elektrane
INSTITUT IGH, d.d. osposobljen je vršiti provedbu tehničkog i geodetskog promatranja građevinskih objekata u nuklearnim elektranama, te istražne radove i projekte sanacija tih objekata.
Tehnička promatranja predstavljaju jasno definirane aktivnosti u Projektu tehničkih promatranja (vizualni pregledi, praćenje stanja i održavanja, mjerenja mjerodavnih tehničkih parametara) radi osiguravanja dostatnog fonda podataka čijom se obradom i interpretacijom formiraju zaključci o stanju građevina u smislu stabilnosti, funkcionalnosti, te daju prijedlozi o neophodnim i potrebnim aktivnostima na redovitom praćenju stanja i održavanju te utjecaja građevina na okoliš.

Provedba se temelji na opsežnoj zakonskoj regulativi na temelju koje su definirani postupci i opseg promatranja i praćenja stanja građevina NE, a koja se može podijeliti u slijedeće skupine:

A) Zakonska regulativa u vezi s nuklearnom energetikom ( IAEA, ANSI, ASME, ACI, itd.)
B) Zakonska regulativa u vezi s nacionalnim propisima o izgradnji, održavanju i sigurnosti građevina
C) Ostala zakonska regulativa koja se odnosi na izgradnju, održavanje i sigurnost građevina

Izvještaj o rezultatima tehničkog i geodetskog promatranja je završno izvješće koje uključuje sve provedene radnje i daje završnu ocjenu stanja konstrukcije (konačnu kategorizaciju oštećenja) i prijedlog daljnjih mjera u svrhu očuvanja projektiranih i temeljnih zahtjeva na građevinu.

Neke od referenci IGH iz ovog područja, u uslugama istražnih radova i tehničkih promatranja su Nuklearna elektrana „Mohovce NPP, Unit 3 & 4“ i Nuklearna elektrana Krško.

Kada su u pitanju istražni radovi i projekti sanacije građevinskih objekata u nuklearnim elektranama, metodologija provedbe ocjene stanja konstrukcije građevinskih objekata i izrada projekta sanacije uključuje više radnji i bazira se na navodima iz norme HRN EN 1504-9: 2001: Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća pravila za uporabu proizvoda i sustava. Kod provedbe analize stanja, te nakon toga projektiranja i kontrole popravka građevine treba poštivati slijed koji zaokružuje sve aktivnosti vezane za planiranje i provođenje popravka određene konstrukcije.
When carrying out the analysis of the condition, design and control of the restoration, the sequence that completes all activities related to the planning and implementation of the repair of a particular structure should be followed.

Taj slijed uključuje:

• provođenje istražnih radova (koji uključuju i analizu djelovanja na konstrukciju)
• ocjenu stanja materijala, te procjenu stabilnosti i nosivosti predmetne konstrukcije
• izradu varijantnih rješenja za optimalizaciju troškova zahvata sa njegovim obimom i mogućnostima investitora
• izradu glavnih i izvedbenih projekata
• provođenja nadzora pri izvođenju popravka
• provođenju tehnološkog nadzora, odnosno kontrole kvalitete radova i materijala za popravak i zaštitu elemenata.

Istaknute reference IGH iz ovog područja uključuju Nuklearnu elektranu Krško, projekt sanacije i zaštite betonske konstrukcije rashladnog tornja II (CT-102-CTW-002) u sklopu Nuklearne elektrane Krško, te Projektantski nadzor pri provedbi sanacije i zaštite rashladnog tornja II (CT-102-CTW-002).
Vidi više
Waste to energy
Komunalni kruti otpad (KKO) iz stambenih, industrijskih i komercijalnih izvora najčešći je izvor otpada korišten za preradu u energiju. No građevni, biološki, otpad od poljoprivrednih aktivnosti i šumarstva, opasni otpad, te mnoge druge vrste također se mogu, ovisno o svom specifičnom sastavu, količini, energetskoj gustoći i potrebama društva za odlaganjem određene vrste otpada, mogu smatrati prikladnima za preradu u energiju.
Svjetska banka procjenjuje da će, kao posljedica stope proizvodnje otpada, a uzimajući u obzir projekcije porasta stanovništva i stope urbanizacije, proizvodnja otpada u svijetu porasti za skoro 50% do 2025. godine, te iznositi više od 6 milijuna tona po danu. Sustav održivog gospodarenja otpadom može se tako razviti prema prethodno usvojenoj hijerarhiji gospodarenja otpadom, od prikupljanja otpada, do konačnog odlaganja i prerade otpada u energiju.

Pravilnim gospodarenjem otpadom, njegovim prikupljanjem, odvajanjem, preradom i u konačnosti termičkom obradom, poželjno je ostvariti uvjete pretvaranje otpada u korisnu energiju uz maksimalnu učinkovitost i smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš. Takvim pristupom pretvaranja otpada u energiju može se osigurati proizvodnja električne energije, toplinske energije, kombinirano električne i toplinske energije te transportnih goriva.

INSTITUT IGH i njegovi stručnjaci osposobljeni su u pružanju usluga definirane hijerarhijom gospodarenja otpadom u segmentu proizvodnje energije iz otpada – Waste to Energy, što uključuje:

• Izrada studija izvodljivosti
• Izrada CBA analiza
• Izrada investicijskih programa
• Izrada studija o utjecaju na okoliš
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
• Upravljanje projektima
• Pružanje usluga stručnog i tehnološkog nadzora
• Pružanje QA/QC usluga
• Provođenje kontrolnih mjera i pregleda konstrukcija i opreme u radionici i na gradilištu
• Provođenje laboratorijskih ispitivanja materijala
• Kontrola zavara metodama (RT,UT,PT,MT)

Istaknute reference Instituta IGH iz područja proizvodnje energije iz otpada:

• Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1, snage 1MW, na otpad s farme krava Usluga je obuhvaćala provođenje usluge stručnog i tehnološkog nadzora te izrade idejnih glavnih i izvedbenih projekata izrađenih od ETZ, tvrtke kćeri Instituta IGH
The service included the implementation of the professional and technological supervision and the development of conceptual main and detailed designs made by ETZ, a subsidiary of the INSTITUT IGH, JSC

• Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2, snage 1MW, na otpad s farme krava Usluga je obuhvaćala provođenje usluge stručnog i tehnološkog nadzora te izrade idejnih glavnih i izvedbenih projekata izrađenih od ETZ, tvrtke kćeri Instituta IGH
The service included the implementation of the professional and technological supervision and the development of conceptual main and detailed designs made by ETZ, a subsidiary of the INSTITUT IGH, JSC
Vidi više
Industrial plants
U modernom svijetu sve više roba i dobara dostupno je sve većem broju ljudi, čime se povećava potreba za uvećanjem industrijskih i energetskih potencijala, uz poticanje održivog razvoja i konkurentnosti. U samom pristupu nužno je osigurati ravnomjerno i odgovorno analiziranje, građenje i upravljanje projektima industrijskih i energetskih kapaciteta.
Institut IGH uz društveno odgovoran pristup jamči stručni, odgovorni i racionalni pristup industrijskim i energetskim projektima od ideje do realizacije u svim segmentima analize projekta. Nudimo izradu studije izvodljivosti i utjecaja na okoliš, svih vrsta građevinskih i infrastrukturnih projekata, stručnog nadzora, QA/QC, te upravljanja projektom. Jedna od opcija je i usluga Owners Engineer, ka oi izrada stručnih i specijalnih studija, elaborata i analiza projekata, utvrđivanja stanja i ispitivanja konstrukcija i opreme, te projekata sanacije i rekonstrukcije.

Istaknute reference Instituta IGH iz područja Industrijskih postrojenja:

• INA Rafinerija nafte Sisak, Hrvatska
• INA Rafinerija nafte Rijeka , Hrvatska
• Rafinerija nafte Pančevo, Srbija
• Tvornica umjetnih gnojiva Petrokemija Kutina, Hrvatska
• Pliva tvornica lijekova Zagreb, Hrvatska
• Gredelj tvornica željezničkih vagona Zagreb, Hrvatska
• Tvornica Piva Karlovac, Hrvatska
• CMC Željezara Sisak, Hrvatska
• Tvornica stočne hrane Belje, Darda , Hrvatska
• Tvornice šećera Viro, Virovitica i Županja , Hrvatska
• Vinarija Vupik, Vukovar , Hrvatska
• Saponia – kemijska industrija Osijek, Hrvatska
• Tvornica papirnate ambalaže Belišće, Hrvatska
• Svilana tvornica svile Osijek, Hrvatska
• Borovo tvornica gumnih proizvoda i obuće, Borovo, Hrvatska
Vidi više
Dalekovodi
Elektro prijenosna mreža kao poveznica elektrana i distribucijske mreže, odnosno kupaca, zauzima središnje mjesto u elektroenergetskom sustavu, a sigurnost i pouzdanost pogona predstavljaju temeljne zakonske obveze operatora prijenosnog sustava koji obavlja energetsku djelatnost prijenosa električne energije.
Takav prijenos električne energije u Republici Hrvatskoj odvija se na visokom naponu 35-110 kV i vrlo visokom naponu 400 kV, preko jednosistemskih i dvosistemskih dalekovoda postavljenih na stupove odgovarajućih oblika i dimenzija.
Institut IGH sudjeluje u realizaciji projekata sustava prijenosa električne energije u Republici Hrvatskoj te ima iskustvo u svim fazama realizacije takvih projekata, pružajući cjelovitu uslugu:
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata priključenja dalekovoda na vodna polja TS i rasklopna postrojenja na energetskim proizvodnim jedinicama
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sistemskih dalekovoda
• Izrada glavnih i izvedbenih projekata temeljenja dalekovodnih stupova
• Izrada radioničke dokumentacije čeličnih dalekovodnih stupova
• Stručni nadzor nad građenjem sistemskih dalekovoda
• Radionički nadzor i kontrola nad proizvodnjom čeličnih stupova i portala dalekovoda (QA/QC)
• Izrada dokumentacije u sklopu postupka ocjene pruhvatljivosti za ekološku mrežu
• Izrada procjene utjecaja na okoliš – Studije o utjecaju na okoliš

Neke od istaknutih referenci Institutra IGH iz ovog sektora su:
• Izgradnja priključnog dalekovoda DV 2×400 kV KKE Osijek – Ernestinovo, priključak na rasklopno postrojenje Kombi Kogeneracijske elektrane Osijek 500 i na vodna polja TS 400/110 kV Ernestinovo . Dalekovod je dvosistemski , na dvosistemskim čeličnorešetkasim stupovima, oblika glave “bačva”. Na projektu je Institut IGH pružio usluge: Izrada idejnog rješenja i projekta građevine TS 400/10kV Ernestinovo – vodna polja KKE Osijek/1 i KKe Osijek/2.
• Izrada idejnog rješenja i projekta dalekovoda DV 2×400 kV KKE Osijek-TS Ernestinovo. Izrada dokumentacije u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i postupka procjene utjecaja na okoliš.
Vidi više
Vjetroelektrane
Istovremeno uz smanjenje izvora i zaliha fosilnih goriva, u svijetu nastaje i sve veća potreba za energijom, zbog čega se energetski sektor snažno okreće alternativnim izvorima energije, a dodatnu motivaciju daju sve veća energetska učinkovitost i dugoročna održivost, odnosno sama ekološka priroda tih izvora. Energija vjetra se u posljednjih 10 godina promovirala u najbrže rastuću granu industrije na svijetu te u jedan od izvora energije s kojim svaka ozbiljna elektroenergetska mreža mora računati u svom sustavu. Prema EWEA-i, udio vjetroenergije unutar cjelokupnog elektroenergetskog sustava EU trenutno iznosi 8%.
U zadnjih 15 godina razvoj energije vjetra poprima značajne razmjere, snaga pojedinačnih vjetroagregata se u manje od 20 godina povećala za 10 puta. Vjetar kao izvor energije krupnim koracima postaje jedan od značajnih izvora energije te će u skorijoj budućnosti po svim kriterijima stati uz bok klasičnih izvora energije koji su u standardnoj primjeni. Institut IGH se uključio u trend rasta i razvoja ovakvog izvora energije pružanjem usluga na projektima vjetroelektrana, kao što su:
• Konzultantske usluge tijekom izrade projekta , pripremnih aktivnosti i tijekom izvođenja radova, usluge Owners Engineer
• Stručni nadzor nad izradom i montažom nosivih čeličnih konstrukcija stupova i temeljnih konstrukcija
• Izrade glavnih i izvedbenih projekata čeličnoih stupova vjetroagregata i temeljnih konstrukcija
• Usluge vođenja projekta, sacjetodavne poslove
• Provođenje postupaka kontrole kvalitete radova – A/QC • Terenska i laboratorijska ispitivanja čeličnih komponenti vjetroagregata
• Tehničko savjetovanje Investitora tijekom projekta

ZNAČAJNIJE REFERENCE IGH:
• Vjetroelektrana Kitka , BiH, 9 vjetroagregata, ukupna snaga od 32,4 MW.
• Vjetroelektrana Kom-Orjak-Greda,Hrvatska , 5 vjetroagregata, ukupna i snaga 10 MW.
• Vjetroelektrana Kovačica, Srbija , 38 vjetroagregata, ukupna snaga od 95 MW.
• Vjetroelektrana Čibuk 1,Srbija, 57 vjetroagregata, ukupna snaga od 158 MW.
• Vjetroelektrana Lukovac,Hrvatska, 7 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW i 9 vjetroagregata pojedinačne snage 3.2 MW, ukupna snaga od 48.0 MW.
• Vjetroelektrana Krnovo,Crna Gora, 26 (20 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW i 6 vjetroagregata snage 2.5 MW), ukupna snaga od 72.0 MW.
• Vjetroelektrana Katuni,Hrvatska, 12 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW, ukupna snaga od 34.2 MW.
• Vjetroelektrana Ogorje,Hrvatska, 14 vjetroagregata pojedinačne snage 3.0 MW, ukupna snaga od 42 MW.
• Vjetroelektrana Rudine,Hrvatska, 12 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW, ukupna snaga od 34.2 MW.
• Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh (VE Danilo),Hrvatska, 19 vjetroagregata pojedinačne snage 2.3 MW, ukupna snaga od 43.7 MW.
• Vjetroelektrana Pometeno brdo,Hrvatska, 15 vjetroagregata snage 1 MW i jednog vjetroagregata snage 2.5 MW, ukupna snaga od 17.5 MW.
• Vjetroelektrana Trtar Krtolin,Hrvatska, 14 vjetroagregata snage 0,8 MW, ukupna snaga od 11.2 MW.
Vidi više

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left