Zaštita okoliša

Institut IGH aktivno razvija usluge unutar opsega zaštite okoliša od kraja prošlog stoljeća osnivnjem posebnog odjela, koji od svog osnutka znanstveno i stručno obrađuje kompleksne interdisciplinarne projekte koje karakteriziraju principi održivog razvoja.

Voditelj odjela za ekologiju i zaštitu okoliša
Ena Bićanić Marković

mag.ing.prosp.arch.

01Ekološki inženjering

U segmentu izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode, IGH radi na zahvatima koji uključuju hidrotehničke i energetske građevine, infrastrukturne sustave, građevine u funkciji turizma, gospodarenja otpadom i sl. Kao Ovlaštenik Ministarstva zaštite okoliša i energetike sudjeluje u Upravnim postupcima Procjene utjecaja na okoliš, Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

IGH je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, koji obuhvaćaju izradu Studija o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš – strateške studije, Studije o utjecaju na okoliš, Programe zaštite okoliša, Izvješća o stanju okoliša, Izvješća o sigurnosti, Elaborate o zaštiti okoliša, Sanacijske elaborate, programe i sanacijska izvješća, Procjene šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti, Praćenje stanja okoliša, Registre onečišćenja okoliša, Dokumentaciju za postupak izdavanja okolišne dozvole, Studije o prihvatljivosti strategije plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu te mnoge druge.

Prikaži više

Prikaži manje

02Otpad i gospodarenje otpadom

Projektna i studijska dokumentacija rezultat su sinergijskog djelovanja projektanata i stručnjaka u području zaštite okoliša i prirode. Stručnjaci zaštite okoliša i prirode uključeni su u izradu svih razina projektne dokumentacije od studija izvedivosti, koncepcijskih rješenja do glavnih i izvedbenih projekata. Svojim radom i konzultantskim uslugama na razini Instituta IGH doprinose kvalitetnoj pripremi dokumentacije u svrhu sufinanciranja iz strukturnih fondova EU, kao i dokumentacije u postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola.

Od recentnije dokumentacije čiju je izradu vodio Institut IGH ističu se projekti gospodarenja otpadom, poput Studije o utjecaju na okoliš – izmjena zahvata centra za gospodarenje otpadom šibensko-kninske županije „Bikarac“- ugradnja mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada, Studije o utjecaju na okoliš odlagališta otpada Jakuševec, Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole i elaborat zaštite okoliša za odlagalište otpada Tarno u Ivanić-Gradu ili Plan gospodarenja otpadom Grada Samobora.

Prikaži više

Prikaži manje

03Krajobrazna arhitektura

Ovlašteni krajobrazni arhitekti i projektanti Instituta IGH sudjeluju u izradi svih razina projektne i studijske dokumentacije u području gospodarenja otpadom, parkovnog uređenja te infrastrukturnih zahvata. Izrađuju studijsku dokumentaciju poput krajobrazne valorizacije u dokumentima zaštite okoliša i prostornog uređenja, projektnu dokumentaciju poput elaborata krajobraznog uređenja ili idejnih,gGlavnih i izvedbenih projekata. Zahvatima uređuju prometnu infrastrukturu, parkove, dječja igrališta ili saniraju degradirane površine općenito.

U vrijeme klimatskih promjena i zelene infrastrukture uloga krajobraznog arhitekta je neizostavna. Unutar IGHkrajobrazni arhitekti su prepoznati kao neizostavni dio svakog projektantskog tima koji interdisciplinarnim pristupom projektiranju i planiranju doprinose kvalitetnijim i održivijim rješenjima. Od recentnijih referenci ističu se oni za:

parkovno uređenje (Idejni i Glavni projekt krajobraznog uređenja Institut Ruđer Bošković, Glavni projekt krajobraznog uređenja Križni put, Samostan Sv.Josipa i Mihaela, Hrvatski Leskovac i Idejni i Glavni projekt krajobraznog uređenja za Park dr. Franje Tuđmana – Vrtni Grad, Duga Resa),

gospodarenje otpadom (Glavni projekt krajobraznog uređenja odlagališta otpada Jakuševec, Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Reciklažno dvorište Grad Sveta Nedelja)

prometnu infrastrukturu (Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Rekonstrukcija raskrižja Jadranske i Dubrovačke Avenije i pripadajuće komunalne infrastrukture, Glavni projekt krajobraznog uređenja Bosna i Hercegovina – projekat „Autoput na koridoru Vc“, Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Autocesta A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj), Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Trajektnog terminala Zadar – Luka Gaženica (suradnik), i mnogi drugi.

Prikaži više

Prikaži manje