Efikasnost kao ključni kriterij uspješnosti

Zadovoljstvo naručitelja i odgovornost za rad na najvećim projektima u zemlji i inozemstvu obvezuje nas da detaljno pratimo sve faze njihovog planiranja i realizacije, zbog čega nam oni povjeravaju upravljanje svojim portfeljima

Direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata
Aleksandar Šarić

dipl.ing.građ

Direktor sektora za koordinaciju međunarodnih tržišta i ugovaranje
Domagoj Šimunović

dipl. oec.

Upravljanje projektima i savjetovanje

Kroz rad Odjela za EU fondove IGH pomaže u pripremi i prijavama projekata za financiranje iz EU fondova i sredstava međunarodnih financijskih institucija te je u mogućnosti osigurati tehničku pomoć javnim tijelima.

 • Vođenje projekata I upravljanje projektima
 • Upravljanje projektima
 • savjetodavne usluge (građevinsko vještačenje, tehničko savjetovanje, stručne analize)
 • savjetodavne usluge (tehničko savjetovanje, stručne analize)
 • Priprema projekata i projektnih prijava za financiranje iz EU fondova i sredstava međunarodnih financijskih institucija
 • Upravljanje portfeljem projekata
 • Upravljanje projektima i ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava/ ugovorima o financiranju
 • Planiranje, priprema i provedba postupaka nabava
 • Promotivne aktivnosti i vidljivost projekata
 • Upravljanje ugovorima o nabavi radova, roba i usluga
 • Priprema poziva na dostavu projektnih prijedloga
 • Ocjena i odabir projekata
 • Usluge vezane uz pitanja državnih potpora
 • Ex ante i ex post kontrole postupaka nabava
 • Kontrole na licu mjesta
 • Potpora u upravljanju nepravilnostima
 • Potpora u postupanjima vezano za revizorske nalaze
 • Izobrazba u području pripreme i provedbe projekata te javne nabave