IGH pokriva sve aktivnosti potrebne za rješavanje inženjerskih problema na kontaktu tla (stijena) i konstrukcije građevina

Terenski istražni radovi i opažanja uključuju aktivnosti na istražnom bušenju, terenskim ispitivanjima tla i stijena, geofizičkim ispitivanjima terena, ispitivanjima mehaničkih svojstava i vodopropusnosti tla i stjenovite mase, kao i aktivnostima terenskih mjerenja i opažanja geotehničkih konstrukcija.

Direktor Zavoda za materijale i konstrukcije
Slaviša Rajič

mr.sc. dipl.ing.građ.

Terenski istražni radovi

 • Temeljenje objekata visokogradnje, mostova, vijadukata, brana i ostalih infrastrukturnih objekata,
 • potporne konstrukcije građevinskih jama za temeljenje objekata visokogradnje i infrastrukture u lukama,
 • geotehničke konstrukcije nasipa i kosina na trasama prolaska prometne infrastrukture kao što su autoceste, brze željeznice i plovni putovi,
 • poboljšanja i ojačanja tla i stjenovite mase
 • stabilnost iskopa tunela i podzemnih građevina
 • ispitivanje pilota
 • geotehnički istražni radovi s istražnim bušenjem na kopnu i moru
 • geofizička istraživanja
 • Inženjersko-geološki i hidrogeološki istražni radovi
 • Provedbu istražnih radova i izradu Geotehničkog elaborata za projektnu dokumentaciju
 • geodetska snimanja i izrada geodetske dokumentacije
 • ispitivanja konstrukcija nerazornim metodama u eksploataciji i održavanju
 • Geotehnička ispitivanja i ispitivanja tla
 • Laboratorijska ispitivanja tla, stijena i geosintetika
 • Istražni radovi
 • istražni radovi i tehnička promatranja
 • Terenska ispitivanja svih slojeva kolničke konstrukcije
 • Terenska ispitivanja i tehnološki nadzor hidroizolaterskih radova
 • Terenska ispitivanja protukliznosti raznih vrsta podova