Projektiranje je jedna od temeljnih djelatnosti IGH

Inženjeri IGH koriste svoja stručna znanja i iskustvo kako bi ponudili dugoročno održiva rješenja i na najzahtjevnijim projektima.

Direktor Zavoda za Projektiranje
Mario Ille

dr.sc., dipl.ing.građ.

Projektiranje i revizija

Izrađujemo projektnu i studijsku dokumentaciju za prometnice – ceste, željeznice i zračne luke, uključivši sve cestovne građevine na prometnicama – mostove, vijadukte i tunele te sve ostale prometne površine, parkirališta, prilaze i odmorišta. Projektiranje je jedna od temeljnih djelatnosti IGH, a pod time podrazumijevamo cijeli niz stručnih usluga u svim tržišnim sektorima:
Osmišljavanje i projektiranje cesta, željeznica, mostova, tunela, hidrotehničkih građevina, industrijskih postrojenja i javnih građevina, geotehničko projektiranje.
Pronalaženje rješenja za posebno zahtjevne konstrukcije teško opterećenih građevina (čeličane, rafinerije ili sportske hale)
Izrada svih razina projektne dokumentacije: idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja
Izrada studijske i projektne dokumentacije za sve prometnice (autoceste, državne i ostale kategorije prometnica, parkirališta i podzemne garaže), željeznice i objekte na prometnicama – mostove, građevine velikih raspona i složene geometrije te tunele velikih duljina sa suvremenom sigurnosno – tehničkom opremom.
Izrada tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte, građevinsko tehničke i prometne studije te studije opravdanosti, zaštite okoliša i stručnih podloga za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola