IGH laboratoriji čine veći dio svih laboratorija u Hrvatskoj akreditiranih u području građevinarstva

Laboratoriji IGH čini više pojedinačnih laboratorija na više lokacija diljem Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Pula, Varaždin, Dubrovnik) i inozemstva (Rusija, Gruzija, Kosovo)

Direktor Zavoda za materijale i konstrukcije
Slaviša Rajič

mr.sc. dipl.ing.građ.

Kontrola kvalitete i laboratorijske usluge

Vrhunski opremljeni laboratoriji IGH akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za širok spektar usluga iz svih područja građevinarstva s više od 500 ispitnih građevinskih normi te širokim spektrom ispitnih metoda u neakreditiranom području. Svi naši laboratoriji ispunjavaju zahtjeve osposobljenosti, čine veći dio svih laboratorija u Hrvatskoj akreditiranih u području građevinarstva te su opremljeni opremom za terenska ispitivanja iistraživačke usluge.

Osiguravamo rad specijaliziranih laboratorija za konstrukcije, materijale, veziva i ekologiju, prometnice, hidrotehnički i geotehnički laboratorij, laboratorij za građevinsku fiziku te umjerni laboratorij. Tehnološki nadzor realizira se putem kvalificiranog osoblja iz čitavog djelokruga laboratorija.

Laboratoriji su u građevinarstvu zauzeli značajnu ulogu u gotovo svim fazama od projektiranja, izgradnje, procesa ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskih proizvoda, te sudjelovanja u provedbi kontrole kvalitete materijala, elemenata konstrukcija i svih radova pri izgradnji velikog broja građevina različitih vrsta, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Laboratorij IGH je u tom smislu visoko sposoban pružiti podršku svim ovim procesima.

Visoko stručno osoblje laboratorija kroz laboratorijska i terenska ispitivanja konstrukcija, elemenata konstrukcija, tla, raznih vrsta materijala, građevinskih proizvoda i zvuka na područjima hidrotehnike, geotehnike, prometnica, visokogradnje, građevinske fizike i ekologije, svakodnevno stječe povjerenje kupaca zadovoljavajući kriterije ispitnih normi i ispunjavanjem primjenjivih zakona.

Laboratoriji IGH objedinjuju usluge:

 • Ispitivanja betona i raznih proizvoda od betona
 • Laboratorijska ispitivanja čelika i raznih proizvoda od čelika
 • Laboratorijska i terenska ispitivanja raznih konstruktivnih elemenata od svih vrsta materijala
 • Ispitivanja agregata – fizikalno-mehaničkih svojstava i mineraloško petrografske analize pijeska, šljunka, punila, željezničkog tucanika, tehničko -građevnog kamena- namijenjenog za betone, za donje nosive slojeve kolničke kontrukcije, za asfalte
 • Ispitivanja arhitektonskog -prirodnog kamena – fizikalno-mehaničkih svojstava i mineraloško petrografske analize prirodnog kamena za oblaganje ventilirajućih fasada, za popločavanje pješako prometnih površina u eksterijerima i interijerima
 • Ispitivanja kamena i jezgri iz istražnih bušotina prema “Pravilniku o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi”
 • Ispitivanja asfalta, bitumena i bitumenskih proizvoda
 • Ispitivanja opečnih proizvoda
 • Ispitivanja iz područja cestovne geomehnike – nasipa, zasipa, klinova, bankina, bermi, posteljica, nosivih slojeva kolničke konstrukcije
 • Geotehnička ispitivanja i ispitivanja tla
 • Laboratorijska ispitivanja tla, stijena i geosintetika
 • Certifikacija (betona, agregata, kamenozaštita, asfalta, opečnih proizvoda-ziđe, predgotovljenih betonskih elemenata)
 • Izrada Hrvatskih Tehničkih Ocjena za razne građevinske proizvode koji nisu pokriveni harmoniziranim europskim tehničkim specifikacijama
 • Pokusna opterećenja mostova, elemenata konstrukcija i cijelih konstrukcija u niskogradnji i visokogradnji
 • Istražni radovi
 • Projekti sanacija i ekspertize
 • istražni radovi i tehnička promatranja
 • ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava
 • laboratorijsko ispitivanje/umjeravanje
 • Laboratorijska ispitivanja betona, mlaznog betona, mortova
 • Tehnološki nadzor ugradnje betona
 • Pregledi, ispitivanja i utvrđivanje stanja betonskih i zidanih konstrukcija
 • Izrada projekata sanacije betonskih i zidanih konstrukcija
 • Certifikacija tvorničke kontrole proizvodnje betona
 • Certifikacija tvorničke kontrole proizvodnje kamenih agregata
 • Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje
 • Ispitivanje antikorozivne zaštite elemenata čeličnih konstrukcija
 • Laboratorijska ispitivanja asfaltnih mješavina, te ugrađenog asfalta
 • Laboratorijska ispitivanja cementne stabilizacije, nasipnih materijala i kamenih agregata
 • Terenska ispitivanja svih slojeva kolničke konstrukcije
 • Tehnološki nadzor izvedbe zemljanih radova
 • Tehnološki nadzor ugradnje asfalta, hidroizolacija prometnih objekata (vijadukata, mostova, tunela, nadvožnjaka, itd.)
 • Terenska ispitivanja i tehnološki nadzor hidroizolaterskih radova
 • Laboratorijska ispitivanja cementa, vapna, dodataka betonu, punila, proizvoda za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
 • Laboratorijska Ispitivanja sirovina za izvještaje o emisijama štetnih plinova
 • Laboratorijska ispitivanja voda (podzemne, površinske, otpadne), otpada, eluata otpada, tla, mulja, krutih goriva iz otpada
 • Umjeravanje mjerila sile, mase, duljine i temperaturnih komora
 • Laboratorijska ispitivanja otpornosti stakla na propucavanje i udar, te otpornosti prozora, vrata, fasada, zaslona i sjenila na metak
 • Laboratorijska ispitivanja propusnosti zraka, vodonepropusnosti i otpornosti na opterećenje vjetrom prozora, vrata i zidova
 • Određivanje zrakopropusnosti zgrada – ‘Blower door’ test
 • Laboratorijska ispitivanja proizvoda za toplinsku izolaciju, građevnih materijala s obzirom na toplinu i vlagu
 • Laboratorijska ispitivanja savitljivih hidroizolacijskih traka
 • Laboratorijska ispitivanja građevnih adheziva – ljepila za keramičke pločice
 • Laboratorijska ispitivanja otpornosti na požar požarnih i nenosivih zidova, pregrada, ostakljenja, vrata, roleta, prozora, protudimnih vrata i zatvarača za otvore
 • Laboratorijska ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda i razredba građevnih proizvoda prema ponašanju u požaru
 • Terensko mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša
 • Terensko mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade, te zvučne izolacije
 • Laboratorijska ispitivanja zračne i udarne zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade, te materijala za akustičke primjene
 • Laboratorijska ispitivanja zvučne apsorpcije i zračne zvučne izolacije cestovnih barijera
 • Laboratorijska ispitivanja toplinskog otpora i toplinske provodljivosti građevnih proizvoda
 • Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednosti) prozora, vrata, zaslona i stakla
 • Ispitivanja boja i lakova
 • Izrada projekata fizike zgrade (raciona
 • lna uporaba energije, toplinska zaštita i zaštita od buke), te ‘cost-benefit’ analiza projekata fizike zgrade i energetskog razreda objekata visokogradnje
 • Izrada projekata zaštite od buke – projektiranje zidova za zaštitu od buke
 • Izrada procjena utjecaja buke na okoliš u sklopu studije o utjecaju na okoliš (industrijski izvor, buka cestovnog, željezničkog, zračnog i brodskog prometa)
 • Izrada revizija elaborata zaštite od buke
 • Ispitivanje vodonepropusnosti sustava vodoopskrbe i odvodnje
 • Izrada projekata sanacije kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava uključujući tehnologije bez iskopa (no dig)
 • Terenski istražni radovi na kanalizacijskim i vodoopskrbnim sustavima i izrada elaborata postojećeg stanja
 • Tehnička promatranja hidrotehničkih objekata
 • Klasifikacija i procjena stanja kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava sa izradom liste prioriteta za sanaciju
 • Tehnička savjetovanja i stručni nadzor nad izvođenjem sanacija kanalizacije i vodovoda tehnologijama bez iskopa
 • Hidrometrijska mjerenja protoka na kanalizacijskim sustavima i otvorenim vodotocima
 • Inspekcija provedbe sanacije/rehabilitacije kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda
 • Inspekcija čišćenja kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izrada vodopravnih dokumenata, internih pravilnika i uputstava
 • Uzorkovanje voda
 • Fizikalno modeliranje iz područja hidrotehnike

Popis normi iz područja akreditacije za Laboratorije IGH: