Svaki dobar projekt počinje dobrom pripremom

Institut IGH u mogućnosti je isporučiti kompleksna i održiva rješenja kombinirajući stručna znanja iz raznih područja građevinske djelatnosti, a svako od njih podrazumjeva prethodnu analizu i planiranje

Istraživanja, studije i planska dokumentacija

 • Izrada prometnih elaborata i projekata
 • Analize i elaborati za odlaganje materijala
 • Izrada studija izvedivosti i projektnih aplikacija za EU fondove za građevine za gospodarenje otpadom (centri za gospodarenje otpadom, sortirnice, pretovarne stanice)
 • Prostorne-prometne analize smještaja i rasporeda unutar centara za gospodarenja otpadom
 • Konzultantske, studijske i projektantske usluge pri definiraju cjelovitih rješenja gospodarenja otpadom
 • Izrada planova gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave
 • Izradu Studija o utjecaju na okoliš u okviru postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš uz ishođenje Rješenja Nadležnog tijela,
 • Izradu Elaborata zaštite okoliša u okviru postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uz ishođenje Rješenja Nadležnog tijela.
 • Izradu aplikacija s projektnom i studijskom dokumentacijom potrebnom za prijavu za sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda.
 • Izradu dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova sanacije odlagališta otpada, stručnog nadzora građenja te za tehničku pomoć za upravljanje projektom,
 • Izradu studijske dokumentacije za ocjenu prihvatljivosti strategije, plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (prethodne i glavne ocjene).
 • Izrada programa, izvješća, elaborata i dr. vezano za stanje, sanaciju i zaštitu okoliša,
 • Planovi za postupanje i gospodarenje otpadom uključujući pretovarne stanice
 • Planove za iskorištavanje energije iz otpada
 • Izrada Elaborata gospodarenja otpadom za potrebe ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom + priprema Zahtjeva za izdavanje dozvole
 • Studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš – strateške studije
 • Studije o utjecaju na okoliš
 • Programi zaštite okoliša
 • Izvješća o stanju okoliša
 • Izvješća o sigurnosti
 • Elaborati o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš – elaborati zaštite okoliša
 • Sanacijski elaborati, programi i sanacijska izvješća
 • Procjene šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
 • Praćenje stanja okoliša
 • Registri onečišćenja okoliša
 • Dokumentacija za postupak izdavanja okolišne dozvole
 • Studije o prihvatljivosti strategije plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu
 • Dokumentacija za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta
 • studije izvedljivosti razvoja vodno-komunalne infrastrukture
 • Izradu aplikacija s projektnom i studijskom dokumentacijom potrebnom za prijavu za sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda.
 • Izrada analiza kombiniranog pristupa u sustavima zaštite voda
 • Izrada planova navodnjavanja za jedinice lokalne samouprave
 • Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava
 • Izrada ekspertiza i vještačenja
 • Izrada planova izvođenja radova
 • stručne analize
 • procjena vrijednosti nekretnina