Pomorske građevine

Institut IGH u svojim projektima pomorskih građevina objedinjuje cjelokupni proces od razvoja, planiranja, savjetovanja, vođenja projekta, projektantskih poslova do završne realizacije.

01Morske luke

Pomorske građevine spadaju u grupu iznimno kompleksnih građevinskih zahvata. Karakterizira ih potreba integralnog objedinjavanja širokog spektra multidisciplinarnih ekspertnih kompetencija kao, između ostalih, kompetencija u pomorskom inženjerstvu, poznavanju uvjeta klime, vjetra i valovanja, zatim i kompetencija u području geotehničkih istraživanja sa analizama, projektiranja varijanti temeljenja na različitim podlogama, izračuna obalnih i priobalnih konstrukcija, projektiranja infrastrukturnih elemenata i funkcionalnih sadržaja, sagledavanje aspekata zaštite okoliša, mora i zaštite kulturnih dobara, i drugih kompetencija.

Naš pristup pridaje naglašenu pažnju temi procjene podloge za temeljenje u rasponu od karakterizacije tla i stijena, preko istraživanja, analiza i proračuna, do identifikacije optimalnog modela temeljenja, kako bi se, na zadovoljstvo i korist klijenta, u realizaciji projekta osigurala troškovna učinkovitost i kontrola dinamike projekta. Institut IGH aktivan je sudionik procesa unapređenja hrvatskih morskih luka, sa referencama poput stručnog nadzora nad izgradnjom trajektnog terminala Gaženica u Zadru ili projektiranja putničke luke Gruž u Dubrovniku. Potencijal unapređenja hrvatskih morskih luka je značajan, pogotovo uzevši u obzir planove razvoja u turističkom segmentu gospodarstva.

Morske luke osnovni su element razvoja pomorskog gospodarstva, te su jedan od najznačajnijih pokretača gospodarske aktivnosti, prvenstveno radi temeljnog utjecaja na razvoj prometnog sustava općenito, ali jednako tako i radi utjecaja na razvoj mnogih vezanih djelatnosti kao što su trgovina, usluge, građevinarstvo, proizvodnja, ribarstvo, turizam, energetika. Morske luke time postaju bitan čimbenik progresa lokalnog, nacionalnog i regionalnog gospodarstva.

Institut IGH bilježi bogatu povijest u razvoju projekata pomorskih luka. Institut IGH ponosan je na sudjelovanje u realizaciji praktički svih lučkih projekata u posljednjih nekoliko desetljeća u Hrvatskoj, i to kako kod luka od osobitog (međunarodnog) interesa za RH (npr. Luka Dubrovnik, Luka Ploče, Luka Split, Luka Zadar, Luka Šibenik, luka Rijeka), tako i na mnogim projektima ostalih luka od županijskog i lokalnog značaja.

Jedna od ekspertnih studija iznimno komplekse razine, koju je Institut IGH realizirao, bila je Matematičko i fizikalno modeliranje valovanja i strujanja Gradske luke Split. Cilj projekta je bila provedba istražnih radova i matematičko i fizikalno modeliranje efekata planiranih zahvata u Gradskoj luci Split, koja je najvažnija trajektna i putnička luka u Republici Hrvatskoj. Provedeno je batimetrijsko snimanje, geodetski radovi, analiza vjetrovalne klime, mjerenje strujanja i kvalitete mora i sintetiziranje geotehničkih istražnih radova. Fizikalno modeliranje valovanja provedeno je na hidrauličkom modelu u mjerilu 1:50 u zatvorenom objektu unutar IGH osmišljenom posebno u svrhu provođenja ovog ispitivanja/simulacije. Rezultati su korišteni pri projektiranju i izgradnji obalnih građevina unutar Gradske luke Split.

U novije vrijeme Institut IGH uzeo je, kroz poslove kompletnog projektiranja i nadzora, ključno učešće u razvoju Nove luke Zadar (Gaženica), čiji sadržaj objedinjuje trajektna pristaništa sa obalnim konstrukcijama, svu cestovnu i drugu infrastrukturu, te centralnu zgradu terminala sa parkiralištem, sve po modelu FIDIC ugovora uz podršku financiranja od strane KfW Germany banke.

Od mnogih poslova u tijeku izdvajamo Ugovor za izradu projektne dokumentacije za Ribarsku luku Brižine u lučkom području Kaštelanskog bazena za Naručitelja Lučku upravu Split radi iznimne važnosti za razvoj, kako lokalne zajednice, tako i donedavno zanemarene djelatnosti ribarstva u Hrvatskoj.

Prikaži više

Prikaži manje

02Marine

Institut IGH posjeduje bogato iskustvo na projektima marina te je, između ostalih velikih projekata, ponosan na tekući ugovor o poslovnoj suradnji za obavljanje poslova stručnog nadzora u marinama naše najveće kompanije za djelatnost marina – Adriatic Croatia International Club, koje upravlja sa 22 marine na Jadranskoj obali.

Snažni razvoj nautičkog turizma posljednjih desetljeća u svijetu nametnuo je potrebu razvoja svih njegovih segmenata, te promovirao značenje luka nautičkog turizma i njihovu ulogu dodatnog pokretača rasta lokalnoga gospodarstva. Osim svrhe prihvata i smještaja plovila, luke nautičkog turizma opremljene su i resursima za pružanje usluga korisnicima i plovilima. Tako marine kao turističke luke postaju faktorima razvoja, kako turizma, tako i drugih povezanih uslužnih djelatnosti.

Među ostalim izazovnim projektima marina u tijeku, sa zadovoljstvom ističemo nedavno započeti ugovor za ulogu Konzultanta/projektanta za marine na projektu luksuznog turističkog kompleksa Montrose u Crnoj Gori.

Prikaži više

Prikaži manje

03Riječne luke

Riječne luke i općenito luke unutarnjih voda osnovni su elementi sustava transporta unutarnjim vodnim putovima svake zemlje i regije te o njima ovisi efikasnost ukupnog integralnog transportnog procesa.

Ekspertni timovi Instituta IGH sudjelovali su u Projektiranju rekonstrukcije terminala za pretovar rasutih tereta na rijeci Dunav u luci RKM 1336 u Vukovaru, a geotehnički stručnjaci realizirali su Terenske geotehničke istražne radove i projekte južne obale bazenske luke Osijek.

Kao i morske, i unutarnje luke pokretač su razvoja različitih gospodarskih djelatnosti pa su mnoge države iskoristile razvoj unutarnjih luka i plovnih putova za ekspanziju područja oko lučkih lokacija. Razvoj unutarnjih luka logičan su slijed pronalaska ekonomičnijih transportnih i logističkih rješenja i iskorištavanja resursa uz iznimnu pažnju prema zajednici i okolišu. Takav razvoj značajno doprinosi podizanju kapaciteta multimodalnog prometa i uspostavljanju uravnoteženih odnosa u prometnom razvitku kroz naglašeniju orijentaciju na unutarnje vodne putove.

Prikaži više

Prikaži manje