Hidrotehnika

Obzirom na ograničene resurse i dugoročno održivi razvoj, naša je obveza čuvati vodno bogatstvo za sve generacije. U Institutu IGH idemo u korak s tržišnim potrebama te, budući da sektor hidrotehnike danas zauzima sve veći globalni interes i investicijski fokus, nudimo sve usluge potrebne za razvoj i provedbu projekata održivog upravljanja vodama, ali i općenito u hidrotehnici.

Voditelj odjela za hidrotehničko projektiranje
Hrvoje Kero

dipl.ing.građ

01Hidrotehničke građevine

U sklopu hidrotehničkih sustava za zaštitu od štetnog djelovanja voda, korištenja voda i zaštite voda pojavljuju se razne vrste hidrotehničkih građevina kao što su nasipi, kanali, ustave, crpne stanice, cjevovodi, uređaji za pročišćavanje i dr. Institut IGH sudjeluje u pripremi i provedbi projekata hidrotehničkih sustava i građevina u svim fazama, uključujući studijsku dokumentaciju i koncepcijska rješenja, istražne radove i projektnu dokumentaciju, natječajnu dokumentaciju i stručni nadzor.

Od recentnih projekata u kojima sudjelujemo, ističu se projekti zaštite od štetnog djelovanja voda koji će se sufinancirati iz strukturnih fondova EU kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK), kao što su Projekt modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (ukupne duljine preko 200 km), prvi projekt građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava odobren za sufinanciranje kroz OPKK, a za koji je Institut IGH sudjelovao u izradi studijske i projektne dokumentacije ili Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, koji se temelji na ključnoj hidrotehničkoj građevini Retencija Ogulin, a za koju je projektnu dokumentaciju izradio Institut IGH.

Prikaži više

Prikaži manje

02Navodnjavanje

Republika Hrvatska od 2005. godine sustavno provodi Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (Program NAPNAV), sa ciljevima uvođenja mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja novih tehnologija proizvodnje i navodnjavanja (na 65.000 ha), čime će se osigurati učinkovitija poljoprivredna proizvodnja i poticati regionalni ruralni razvoj.

Kroz dosadašnje aktivnosti izrađena je projektna dokumentacija za brojne sustave navodnjavanja, a intenzivna izgradnja se planira sufinancirati iz fondova EU kroz Program ruralnog razvoja 2014.-2020. godine i buduće nacionalne i međunarodno-sufinancirane programe.

Institut IGH sudjeluje u provedbi Programa kroz planiranje i projektiranje od 2006. godine i u dosadašnjem razdoblju je sudjelovao u pripremi velikog broja projekata navodnjavanja koji sveukupno pokrivaju najveću ukupnu površinu sustava od svih projektantskih tvrtki u RH. U planovima i projektima navodnjavanja Institut IGH iznalazi i razrađuje optimalna vodno-gospodarska i tehnološka rješenja, kojima se maksimiziraju koristi projekata u skladu s ciljevima Programa.

Izradili smo planove navodnjavanja Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije, studije izvodljivosti za brojne značajne projekte navodnjavanja, poput Projekta navodnjavanja Biđ-bosutskog polja te idejne, glavne i/ili izvedbene projekte za brojne značajne sustave navodnjavanja, kao što je Projekt sustava navodnjavanja Baranja na 5.000 ha.

Prikaži više

Prikaži manje

03Korištenje i zaštita voda

Institut IGH sudjeluje u pripremi EU projekata vodoopskrbe i odvodnje kroz izradu studijske i projektne dokumentacije na svim razinama. U ovim projektima Institut IGH iznalazi i razrađuje optimalna vodno-gospodarska i tehnološka rješenja, kojima se maksimiziraju koristi projekata.

Kroz pretpristupne pregovore sa EU, Republika Hrvatska je preuzela velike obaveze vezane na provedbu Okvirne direktive o vodama i drugih relevantnih EU direktiva koje se odnose na vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. U skladu s tim, pokrenuta je izrada studijske i projektne dokumentacije te intenzivna provedba brojnih projekata regionalnih vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija, koji se sufinanciraju iz strukturnih fondova EU.

Institut IGH je sudjelovao i sudjeluje u izradi studija izvodljivosti za brojne aglomeracije, uključujući Zagreb, Virovitica, Križevci, Donji Miholjac i Pitomača i izradi projektne dokumentacije za brojne aglomeracije Zagreb, Cres-Lošinj, Novi Vinodolski, Split-Solin, Plitvička jezera, Preko i Kali, Otočac, Opatijska rivijera, Ivanić Grad. Uz to, izradili smo projektnu dokumentaciju za brojne sustave vodoopskrbe i odvodnje koji se financiraju iz nacionalnih sredstava.

Prikaži više

Prikaži manje

04Umjetni kanali i plovni putevi

Institut IGH sudjeluje u izradi studijske i projektne dokumentacije za unutarnje plovne puteve i luke, kao i za umjetne kanale drugih vodnogospodarskih namjena. U ovim projektima IGH iznalazi i razrađuje optimalna vodno-gospodarska i tehnološka rješenja, kojima se maksimiziraju koristi projekata.

Budući da unutarnja plovidba često predstavlja optimalni modalitet transporta, sukladno Prometnoj strategiji RH, potiče se razvoj unutarnje plovidbe kroz unapređenje plovnih puteva i luka u RH, uključujući međunarodne plovne puteve, kroz pripremu i provedbu projekata koji će se sufinancirati iz strukturnih fondova EU.

Institut IGH je kao vodeći partner konzorcija sudjelovao u posljednjim dopunama i novelacijama studijske i projektne dokumentacije za Višenamjenski kanal Dunav-Sava (VKDS), kojime bi se kroz izgradnju plovnog kanala od Vukovara do Šamca u duljini od 63 km sa pripadajućim građevinama skratio plovni put od hrvatskih luka na rijeci Savi do međunarodnog koridora između Sjevernog i Crnog mora za 400 km, uz omogućavanje drugih značajnih vodno-gospodarskih (navodnjavanje, odvodnja) i ekoloških koristi.

Također, sudjelovali smo u izradi projektne dokumentacije za recentno izvedene projekte umjetnih kanala u RH – 13 km dugačkog melioracijskog kanala od Save do kanala Konjsko sa crpnom stanicom na rijeci Savi (prva faza projekta VKDS) i 12 km dugačkog odvodno-dovodnog Lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac, u funkciji navodnjavanja i odvodnje u Baranji.

Prikaži više

Prikaži manje

05Hidroenergetski sustavi

IGH sudjeluje u izradi studijske i projektne dokumentacije za hidroenergetske sustave i višenamjenske sustave sa hidroenergetskom komponentom na svim razinama. U ovim projektima iznalazimo i razrađujemo optimalna vodno-gospodarska, hidroenergetska i tehnološka rješenja, kojima se maksimiziraju koristi projekata.

Uz izradu studijske i projektne dokumentacije, IGH sudjeluje u iznalaženju optimalnih hidrauličkih rješenja kroz provedbu istraživanja na fizikalnim modelima u Hidrotehničkom laboratoriju IGH.

Premda je veći dio hidroenergetskog potencijala Republike Hrvatske već iskorišten, planiraju se i pripremaju značajni višenamjenski projekti kojima će se iskoristiti preostali hidroenergetski potencijal u RH do granica ekonomske opravdanosti, uz postizanje drugih društveno-ekonomskih koristi.

Institut IGH je kao vodeći partner konzorcija sudjelovao u izradi izvedbenog projekta za posljednju hidroenergetsku građevinu izgrađenu u RH, HE Lešće na rijeci Dobri dovršenu 2010. godine. Također, sudjelovali smo u izradi koncepcijskog i idejnog rješenja za višenamjenski Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska („Program Sava“ ili „Zagreb na Savi“), osobito u dijelu koji se odnosi na povećanje kapaciteta obilaznog kanala Sava-Odra, koja bi omogućila izvedbu hidroenergetskih objekata i urbanistički razvoj uz obale Save u Zagrebu.

U smislu optimizacije hidrauličkih projekata, provodimo složena istraživanja na fizikalnim modelima za evakuacijske organe potencijalne HE Ombla kod Dubrovnika, koja bi zbog podzemne akumulacije formirane injekcijskom zavjesom visine 100 m bila jedinstvena u svijetu .

Prikaži više

Prikaži manje