Energetika i industrija

Institut IGH vodi se društveno odgovornim pristupom u područjima energetike i industrije, jer samo takav pristup osigurava veću iskoristivost i učinkovitost resursa, uz istovremeno smanjenje štetnih utjecaja na okoliš.

01Termoelektrane i hidroelektrane

Električna energija jedan je od temelja suvremenog industrijskog društva. Pogodna je za prijenos na velikim udaljenostima, a pretvorba u druge oblike energije, pogodne za potrošača, je jednostavna, pouzdana, čista i ekonomična. Najveća svjetska proizvodnja električne energije se odvija u termoelektranama i hidroelektranama.

Na globalnoj razini najveća proizvodnja električne energije je ona iz termoenergetskih postrojenja na fosilna goriva. Današnja tehnologija kod takvih postrojenja omogućuje postizanje visokog stupnja učinkovitosti od preko 60%, uz znatno smanjenje štetnih emisija NOx, SOx i CO2.

INSTITUT IGH u mogućnosti je pružati slijedeće usluge kod realizacije termoenergetskih postrojenja na fosilna goriva, uvažavajući najnovije tehnološke i ekološke standarde:

• GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI – Istražna bušenja u tlu i stijenama, Uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja, Laboratorijska ispitivanja, Izrada geotehničkih izvještaja, geotehnički izračuni i projekti, Projekti zaštita građevnih jama, Projekti specijalnog i dubokog temeljenja
• INVESTICIJSKO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJA – Izrada masterplanova, Izrada studija izvodljivosti, Izrada CBA analiza, Izrada Investicijskih programa, Izrada separatnih studija i analiza
• IZRADA DOKUMENTACIJE ZAŠTITE OKOLIŠA – Procjena utjecaja zahvata na okoliš, Izrada studija o utjecaju na okoliš, Izrada stručnih studija i podloga
• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – Izrada idejnih projekata, Izrada glavnih projekata
Izrada izvedbenih projekata
• PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA KOD GRAĐENJA – Pružanje usluga stručnog nadzora građevinskih radova, Pružanje usluga geotehničkog nadzora, Pružanje usluga stručnog nadzora strojarskih radova, Pružanje usluga nadzora elektro radova, Pružanje usluga nadzora kod zavarivanja i AKZ, Pružanje usluga nadzora kod geodetskih radova
• QA/QC – U radionici i proizvodnim pogonima konstrukcija i opreme, Na gradilištu i mjestima ugradnje konstrukcija i opreme, Preuzimanje radova i završna mjerenja i ispitivanja po završetku radova
• LABORATORIJSKA I TERENSKA ISPITIVANJA i MJERENJA – Ispitivanja betona na uzorcima u laboratoriju, i na gradilištu, Ispitivanja čelika na uzorcima u laboratoriju, i na gradilištu, Ispitivanja zbijenosti zemljanih i kamenih materijala na gradilištu, Ispitivanje zavara i osnovnih materijala čelika na uzorcima u laboratoriju i, na gradilištu (RT,UT,PT,MT), ispitivanje stanja elemenata betonskih konstrukcija na građevini, Ispitivanja stanja elemenata čeličnih konstrukcija na građevini, Ispitivanje stanja i mjerenja glavne i ostale opreme na postrojenju, Ispitivanje stanja i mjerenja glavnih i pomoćnih elemenata postrojenja
• VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM – Vođenje i upravljanje projektom, Usluge Owners Engineer, Svi aspekti project managementa (pravni, financijski, tehnički i organizacijski)
Upravljanje ugovorima prema FIDIC modelima, ili sličnim modelima.

Izdvojene reference IGH:
• Kombi Kogeneracijska elektrana Osijek 500, gorivo prirodni plin, električna snaga 450 MWe/2×80 MWt, sustav direktnog hlađenja – protoka 8 m³/s, priključenje na mrežu 2×400 kV
• TE-TO Zagreb kogeneracijsko postrojenje , gorivo prirodni plin/ekstralako ulje/ulje , snaga 440MWe/850MWt
• EL-TO Zagreb kogeneracijsko postrojenje, gorivo prirodni plin/ulje, snaga 88,8 MWe/439 MWt
• TE Plomin 1 i Plomin 2 , gorivo ugalj, snaga 330 MWe, dimnjak visine 340 m
• TE Sisak Blok C kombi kogeneracijsko postrojenje ,gorivo prirodni plin ,snaga 230MWe/50MWt

Prikaži više

Prikaži manje

02Plinovodi

Od svih osnovnih izvora energije jedino plin i obnovljivi izvori energije bilježe konstantan porast udjela na globalnoj razini. Danas je udio plina na svjetskom tržištu izvora energije 25%, s projekcijom daljnjeg rasta (Izvor: BP Energy Output 2035 Edition 2017.).

Bilo da se radi o prirodnom plinu ili ukapljenom naftnom plinu, s izvorišta ili nalazišta do krajnjih korisnika doprema se sustavom plinovoda, odnosno cjevovodima, blok stanicama, mjerno redukcijskim stanicama, čvorištima i sl.

Institut IGH ima dugogodišnje iskustvo na projektima građenja plinskih transportnih sustava u Hrvatskoj i regiji. Naši stručnjaci su osposobljeni za pružanje cjelovitih usluga kod realizacije projekata plinskih transportnih sustava, kao što su:
• GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI – Istražna bušenja u tlu i stijenama, Uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja, Laboratorijska ispitivanja, Izrada geotehničkih izvještaja, Geotehnički izračuni i projekti
• IZRADA DOKUMENTACIJE ZAŠTITE OKOLIŠA – Procjena utjecaja zahvata na okoliš, Izrada studija o utjecaju na okoliš, Stručne studije
• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – Izrada idejnih projekata, Izrada glavnih projekata, Izrada izvedbenih projekata
• PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA KOD GRAĐENJA – Pružanje usluga stručnog nadzora građevinskih radova, Pružanje usluga geotehničkog nadzora, Pružanje usluga stručnog nadzora strojarskih radova, Pružanje usluga nadzora elektro radova, Pružanje usluga nadzora katodne zaštite, Pružanje usluga nadzora kod zavarivanja i AKZ, Pružanje usluga nadzora kod geodetskih radova
• QA/QC – U radionici i proizvodnim pogonima konstrukcija i opreme, Na gradilištu i mjestima ugradnje konstrukcija i opreme, Preuzimanje radova i završna mjerenja i ispitivanja po završetku radova
• LABORATORIJSKA I TERENSKA ISPITIVANJA – Ispitivanja betona na uzorcima u laboratoriju, i na gradilištu, Ispitivanja čelika na uzorcima u laboratoriju, i na gradilištu, Ispitivanja zbijenosti zemljanih i kamenih materijala na gradilištu, Ispitivanje zavara na uzorcima u laboratoriju i na gradilištu (RT,UT,PT,MT)
• VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM – Vođenje i upravljanje projektom, Usluge Owners Engineer, Svi aspekti project managementa (pravni, financijski, tehnički i organizacijski), Upravljanje ugovorima prema FIDIC ili sličnim modelima

Neke od IGH referenci iz područja plinovoda su:
• Plinski transportni sistem Pula-Karlovac DN 300/50, L= 72 km + DN 500/75, L=45 km s pripadajućim mjerno – redukcijskim stanicama, blok stanicama i čvorištima
• Plinski transportni sustav Lika-Dalmacija DN 500/75 , L=270,7 km + DN 200/50,L=85,3 km + DN 300/50, L=50,1 km, s pripadajućim mjerno redukcijskim stanicama, blok stanicama i čvorištima
• Plinska Interkonekcija Mađarska – Hrvatska – BiH DN 800/75 , L=85,9 km, sa plinskim čvorištima Donji Miholjac i Slobodnica te mjerno redukcijskim stanicama
• Plinovod Zenica – Travnik u BiH DN 400/50,L=43,5 km

Prikaži više

Prikaži manje

03Nuklearne elektrane

Institut IGH osposobljen je vršiti provedbu tehničkog i geodetskog promatranja građevinskih objekata u nuklearnim elektranama te istražne radove i projekte sanacija tih objekata.

1) PROVEDBA TEHNIČKOG I GEODETSKOG PROMATRANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U NUKLEARNIM ELEKTRANAMA (NE)

Tehnička promatranja predstavljaju jasno definirane aktivnosti u Projektu tehničkih promatranja (vizualni pregledi, praćenje stanja i održavanja, mjerenja mjerodavnih tehničkih parametara) radi osiguravanja dostatnog fonda podataka čijom se obradom i interpretacijom formiraju zaključci o stanju građevina u smislu stabilnosti, funkcionalnosti i sl. te daju prijedlozi o neophodnim i potrebnim aktivnostima na redovitom praćenju stanja i održavanju te utjecaja građevina na okoliš.

Provedba se temelji na opsežnoj zakonskoj regulativi na temelju koje su definirani postupci i opseg promatranja i praćenja stanja građevina NE, a koja se može podijeliti u slijedeće skupine:
A) Zakonska regulativa u vezi s nuklearnom energetikom ( IAEA, ANSI, ASME, ACI, itd.)
B) Zakonska regulativa u vezi s nacionalnim propisima o izgradnji, održavanju i sigurnosti građevina
C) Ostala zakonska regulativa koja se odnosi na izgradnju, održavanje i sigurnost građevina

Izvještaj o rezultatima tehničkog i geodetskog promatranja je završno izvješće koje uključuje sve provedene radnje i daje završnu ocjenu stanja konstrukcije (konačnu kategorizaciju oštećenja) i prijedlog daljnjih mjera u svrhu očuvanja projektiranih i temeljnih zahtjeva na građevinu.

Neke od referenci IGH iz ovog područja, u uslugama istražnih radova i tehničkih promatranja, su:
• Nuklearna elektrana „Mohovce NPP, Unit 3 & 4“
• Nuklearna elektrana Krško

2) ISTRAŽNI RADOVI I PROJEKTI SANACIJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U NUKLEARNIM ELEKTRANAMA (NE)

Metodologija provedbe ocjene stanja konstrukcije građevinskih objekata i izrada projekta sanacije uključuje više radnji i bazira se na navodima iz norme HRN EN 1504-9: 2001: Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća pravila za uporabu proizvoda i sustava. Kod provedbe analize stanja te nakon toga projektiranja i kontrole popravka građevine treba poštivati slijed koji zaokružuje sve aktivnosti vezane za planiranje i provođenje popravka određene konstrukcije.

Taj slijed uključuje sljedeće faze:
• provođenje istražnih radova (koji uključuju i analizu djelovanja na konstrukciju)
• ocjenu stanja materijala, te procjenu stabilnosti i nosivosti predmetne konstrukcije
• izradu varijantnih rješenja za optimalizaciju troškova zahvata sa njegovim obimom i mogućnostima investitora
• izradu glavnih i izvedbenih projekata
• provođenja nadzora pri izvođenju popravka
• provođenju tehnološkog nadzora, odnosno kontrole kvalitete radova i materijala za popravak i zaštitu elemenata.

Istaknute reference IGH iz područja:
• Investitor Nuklearna elektrana Krško
• Projekt sanacije i zaštite betonske konstrukcije rashladnog tornja II (CT-102-CTW-002) u sklopu Nuklearne elektrane Krško
• Projektantski nadzor pri provedbi sanacije i zaštite rashladnog tornja II (CT-102-CTW-002)

Prikaži više

Prikaži manje

04Proizvodnja energije iz otpada

Komunalni kruti otpad (KKO) iz stambenih, industrijskih i komercijalnih izvora najčešći je izvor otpada korišten za preradu u energiju, no građevni, biološki, otpad od poljoprivrednih aktivnosti i šumarstva, opasni otpad te mnoge druge vrste također se mogu, ovisno o svom specifičnom sastavu, količini, energetskoj gustoći i potrebama društva za odlaganjem određene vrste otpada, mogu smatrati prikladnima za preradu u energiju.

INSTITUT IGH i njegovi stručnjaci osposobljeni su u pružanju usluga definirane hijerarhijom gospodarenja otpadom u segmentu proizvodnje energije iz otpada – Waste to Energy, što uključuje:
• Izrada studija izvodljivosti
• Izrada CBA analiza
• Izrada investicijskih programa
• Izrada studija o utjecaju na okoliš
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
• Upravljanje projektima
• Pružanje usluga stručnog i tehnološkog nadzora
• Pružanje QA/QC usluga
• Provođenje kontrolnih mjera i pregleda konstrukcija i opreme u radionici i na gradilištu
• Provođenje laboratorijskih ispitivanja materijala
• Kontrola zavara metodama (RT,UT,PT,MT)

Svjetska banka procjenjuje da će, kao posljedica stope proizvodnje otpada, a uzimajući u obzir projekcije porasta stanovništva i stope urbanizacije , proizvodnja otpada u svijetu porasti za skoro 50% do 2025.g. te iznositi više od 6 milijuna tona po danu. U sljedećih 13 godina, ukupna proizvodnja komunalnog krutog otpada u prosjeku će porasti za 71%. Sustav održivog gospodarenja otpadom može se tako razviti prema prethodno usvojenoj hijerarhiji gospodarenja otpadom , od prikupljanja otpada do konačnog odlaganja i prerade otpada u energiju.

Pravilnim gospodarenjem otpadom, njegovim prikupljanjem, odvajanjem, preradom i u konačnosti termičkom obradom, poželjno je ostvariti uvjete pretvaranje otpada u korisnu energiju uz maksimalnu učinkovitost i smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš. Takvim pristupom pretvaranja otpada u energiju može se osigurati proizvodnja električne energije, toplinske energije, kombinirano električne i toplinske energije te transportnih goriva.

Proizvodnja i pretvorba energije iz otpada može se postići korištenjem različitih tehnologija. Sva Waste to Energy (Otpad u Energiju) rješenja imaju specifične značajke, i mogu biti isplativa, ovisno o čimbenici poput tip i sastav otpada, njegove energetske gustoće, priželjkivani konačni oblik energije, termodinamičke i kemijske uvjete u kojima tvornica u kojoj bi se otpad pretvarao u energiju radi te sveukupna energetska učinkovitost (do 40%) i utjecaj na okoliš. Prema istraživanjima industrijskih tržišta, očekuje se da će vrijednost globalnog tržišta termičke obrade otpada rasti uz prosječnu godišnju stopu rasta od 6,2%. Očekuje se da će globalno tržište zadržati stabilnu stopu rasta do 2023.g., kada se procjenjuje da će vrijediti 40 milijardi dolara.

Potencijalne prednosti modela pretvorbe otpada u energiju
Projekte dobivanja energije iz otpada treba razmatrati kao dio veće hijerarhije gospodarenja otpadom, no mnoge zemlje proizvode više otpada nego je moguće učinkovito reciklirati ili obraditi, pa su tehnologije smanjivanja otpadne mase, poput termičke obrade, nužne kako bi se smanjio volumen otpada. Glavne su prednosti takvih procesa su:
• Smanjivanje otpada – Obradom se masa otpada obično smanji za 60 do 70%, a neki se otpadni produkti mogu i reciklirati kao agregati
• Stabilizacija deponija – Masa otpada preostalog nakon termičke obrade – pepeo ili postakljeni otpad- stabilna je, i ne oslobađa metan
• Proizvodnja energije – Pomoću generatora plinske i/ili parne turbine moguće je proizvesti 450-600kWh energije po toni otpada
• Energetska sigurnost – Energija temeljena na otpadu smanjit će ovisnost o uvezenoj energiji
• Dugoročno smanjenje troškova – Termička obrada će pomoći smanjiti troškove vezane uz visoku cijenu ulaznih pristojbi za otpad i povećanim porezima na deponije
• Smanjenje ili eliminiranje štetnih utjecaja na okoliš
• Tretiranje gotovo svih vrsta otpada uključujući medicinski, opasni, azbestni, i dr.

Učinci gospodarenja komunalnim krutim na okoliš u velikoj su mjeri proučavani diljem svijeta. Studije su se usredotočile na učinke mnogih metoda gospodarenja komunalnim krutim otpadom na okoliš, poput recikliranja, deponija, termičke obrade i anaerobne razgradnje. Nekoliko istraživačkih radova koji su proučavali optimalne kombinacije gospodarenja komunalnim krutim otpadom dali su slične preporuke, tj. da deponiji imaju vrlo štetne učinke na okoliš te njihovo korištenje treba svesti na najmanju moguću mjeru, dok treba poticati i što više koristiti recikliranje, a dobivanje energije iz otpada visoke energetske gustoće treba koristiti u najvećoj mogućoj mjeri.

Istaknute reference Instituta IGH iz područja proizvodnje energije iz otpada:
• Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1, snage 1MW, na otpad s farme krava
Usluga je obuhvaćala provođenje usluge stručnog i tehnološkog nadzora te izrade idejnih glavnih i izvedbenih projekata izrađenih od ETZ, tvrtke kćeri Instituta IGH
• Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2, snage 1MW, na otpad s farme krava
Usluga je obuhvaćala provođenje usluge stručnog i tehnološkog nadzora te izrade idejnih glavnih i izvedbenih projekata izrađenih od ETZ, tvrtke kćeri Instituta IGH

Prikaži više

Prikaži manje

05Industrijska postrojenja

U modernom svijetu sve više roba i dobara dostupno je sve većem broju ljudi, čime se povećava potreba za uvećanjem industrijskih i energetskih potencijala, uz poticanje održivog razvoja i konkurentnosti. U samom pristupu nužno je osigurati ravnomjerno i odgovorno analiziranje, građenje i upravljanje projektima industrijskih i energetskih kapaciteta.

Institut IGH uz društveno odgovoran pristup jamči stručni, odgovorni i racionalni pristup industrijskim i energetskim projektima od ideje do realizacije u svim segmentima analize projekta, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, svih vrsta građevinskih i infrastrukturnih projekata, stručnog nadzora, QA/QC, project managementa, usluga Owners Engineer, stručnih i specijalnih studija, elaborata i analiza projekata, utvrđivanja stanja i ispitivanja konstrukcija i opreme te projekata sanacije i rekonstrukcije.

Istaknute reference Instituta IGH iz područja Industrijskih postrojenja:
• INA Rafinerija nafte Sisak, Hrvatska
• INA Rafinerija nafte Rijeka , Hrvatska
• Rafinerija nafte Pančevo, Srbija
• Tvornica umjenih gnojiva Petrokemija Kutina, Hrvatska
• Pliva tvornica lijekova Zagreb, Hrvatska
• Gredelj tvornica željezničkih vagona Zagreb, Hrvatska
• Tvornica Piva Karlovac, Hrvatska
• CMC Željezara Sisak, Hrvatska
• Tvornica stočne hrane Belje, Darda , Hrvatska
• Tvornice šećera Viro, Virovitica i Županja , Hrvatska
• Vinarija Vupik, Vukovar , Hrvatska
• Saponia – kemijska industrija Osijek, Hrvatska
• Tvornica papirnate ambalaže Belišće, Hrvatska
• Svilana tvornica svile Osijek, Hrvatska
• Borovo tvornica gumnih proizvoda i obuće, Borovo, Hrvatska

Prikaži više

Prikaži manje

06Dalekovodi

Elektro prijenosna mreža kao poveznica elektrana i distribucijske mreže, odnosno kupaca, zauzima središnje mjesto u elektroenergetskom sustavu, a sigurnost i pouzdanost pogona predstavljaju temeljne zakonske obveze operatora prijenosnog sustava koji obavlja energetsku djelatnost prijenosa električne energije.

Takav prijenos električne energije u Republici Hrvatskoj odvija se na visokom naponu 35-110 kV i vrlo visokom naponu 400 kV, preko jednosistemskih i dvosistemskih dalekovoda postavljenih na stupove odgovarajućih oblika i dimenzija.

Institut IGH sudjeluje u realizaciji projekata sustava prijenosa električne energije u Republici Hrvatskoj te ima iskustvo u svim fazama realizacije takvih projekata, pružajući cjelovitu uslugu:
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata priključenja dalekovoda na vodna polja TS i rasklopna postrojenja na energetskim proizvodnim jedinicama
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sistemskih dalekovoda
• Izrada glavnih i izvedbenih projekata temeljenja dalekovodnih stupova
• Izrada radioničke dokumentacije čeličnih dalekovodnih stupova
• Stručni nadzor nad građenjem sistemskih dalekovoda
• Radionički nadzor i kontrola nad proizvodnjom čeličnih stupova i portala dalekovoda (QA/QC)
• Izrada dokumentacije u sklopu postupka ocjene pruhvatljivosti za ekološku mrežu
• Izrada procjene utjecaja na okoliš – Studije o utjecaju na okoliš

Neke od istaknutih referenci Institutra IGH iz ovog sektora su:
• Izgradnja priključnog dalekovoda DV 2×400 kV KKE Osijek – Ernestinovo, priključak na rasklopno postrojenje Kombi Kogeneracijske elektrane Osijek 500 i na vodna polja TS 400/110 kV Ernestinovo . Dalekovod je dvosistemski , na dvosistemskim čeličnorešetkasim stupovima, oblika glave “bačva”. Na projektu je Institut IGH pružio usluge: Izrada idejnog rješenja i projekta građevine TS 400/10kV Ernestinovo – vodna polja KKE Osijek/1 i KKe Osijek/2.
• Izrada idejnog rješenja i projekta dalekovoda DV 2×400 kV KKE Osijek-TS Ernestinovo. Izrada dokumentacije u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i postupka procjene utjecaja na okoliš.

Prikaži više

Prikaži manje

07Vjetroelektrane

Istovremeno uz smanjenje izvora i zaliha fosilnih goriva, u svijetu nastaje i sve veća potreba za energijom, zbog čega se energetski sektor snažno okreće alternativnim izvorima energije, a dodatnu motivaciju daju sve veća energetska učinkovitost i dugoročna održivost, odnosno sama ekološka priroda tih izvora. Energija vjetra se u posljednjih 10 godina promovirala u najbrže rastuću granu industrije na svijetu te u jedan od izvora energije s kojim svaka ozbiljna elektroenergetska mreža mora računati u svom sustavu. Prema EWEA-i, udio vjetroenergije unutar cjelokupnog elektroenergetskog sustava EU trenutno iznosi 8%.

U zadnjih 15 godina razvoj energije vjetra poprima značajne razmjere, snaga pojedinačnih vjetroagregata se u manje od 20 godina povećala za 10 puta. Vjetar kao izvor energije krupnim koracima postaje jedan od značajnih izvora energije te će u skorijoj budućnosti po svim kriterijima stati uz bok klasičnih izvora energije koji su u standardnoj primjeni. Institut IGH se uključio u trend rasta i razvoja ovakvog izvora energije pružanjem usluga na projektima vjetroelektrana, kao što su:

• Konzultantske usluge tijekom izrade projekta , pripremnih aktivnosti i tijekom izvođenja radova, usluge Owners Engineer
• Stručni nadzor nad izradom i montažom nosivih čeličnih konstrukcija stupova i temeljnih konstrukcija
• Izrade glavnih i izvedbenih projekata čeličnoih stupova vjetroagregata i temeljnih konstrukcija
• Usluge vođenja projekta, sacjetodavne poslove
• Provođenje postupaka kontrole kvalitete radova – A/QC • Terenska i laboratorijska ispitivanja čeličnih komponenti vjetroagregata
• Tehničko savjetovanje Investitora tijekom projekta

ZNAČAJNIJE REFERENCE IGH:
• Vjetroelektrana Kitka , BiH, 9 vjetroagregata, ukupna snaga od 32,4 MW.
• Vjetroelektrana Kom-Orjak-Greda,Hrvatska , 5 vjetroagregata, ukupna i snaga 10 MW.
• Vjetroelektrana Kovačica, Srbija , 38 vjetroagregata, ukupna snaga od 95 MW.
• Vjetroelektrana Čibuk 1,Srbija, 57 vjetroagregata, ukupna snaga od 158 MW.
• Vjetroelektrana Lukovac,Hrvatska, 7 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW i 9 vjetroagregata pojedinačne snage 3.2 MW, ukupna snaga od 48.0 MW.
• Vjetroelektrana Krnovo,Crna Gora, 26 (20 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW i 6 vjetroagregata snage 2.5 MW), ukupna snaga od 72.0 MW.
• Vjetroelektrana Katuni,Hrvatska, 12 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW, ukupna snaga od 34.2 MW.
• Vjetroelektrana Ogorje,Hrvatska, 14 vjetroagregata pojedinačne snage 3.0 MW, ukupna snaga od 42 MW.
• Vjetroelektrana Rudine,Hrvatska, 12 vjetroagregata pojedinačne snage 2.85 MW, ukupna snaga od 34.2 MW.
• Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh (VE Danilo),Hrvatska, 19 vjetroagregata pojedinačne snage 2.3 MW, ukupna snaga od 43.7 MW.
• Vjetroelektrana Pometeno brdo,Hrvatska, 15 vjetroagregata snage 1 MW i jednog vjetroagregata snage 2.5 MW, ukupna snaga od 17.5 MW.
• Vjetroelektrana Trtar Krtolin,Hrvatska, 14 vjetroagregata snage 0,8 MW, ukupna snaga od 11.2 MW.

Prikaži više

Prikaži manje