Projektiranje je jedna od temeljnih djelatnosti IGH

Inženjeri IGH koriste svoja stručna znanja i iskustvo kako bi ponudili dugoročno održiva rješenja i na najzahtjevnijim projektima

Projektiranje i revizija

PROJEKTIRANJE I IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

Osmišljavanje i projektiranje cesta, željeznica, mostova, tunela, hidrotehničkih građevina, industrijskih postrojenja i javnih građevina, projektiranje u hidrotehnici i geotehnici.
Pronalaženje rješenja za posebno zahtjevne konstrukcije teško opterećenih građevina (čeličane, rafinerije ili sportske hale).
Izrada svih razina projektne dokumentacije (s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole): idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja.
Izrada projektne dokumentacije za sve prometnice (autoceste, državne i ostale kategorije prometnica, parkirališta i podzemne garaže), željeznice i objekte na prometnicama – mostove, građevine velikih raspona i složene geometrije te tunele velikih duljina sa suvremenom sigurnosno -tehničkom opremom, projekti krajobraznog uređenja, projekti zaštite od buke, projekti vezani uz zbrinjavanje otpada.
Izrada projekata prometne opreme i signalizacije i elaborata privremene regulacije prometa cesta i autocesta, te tenderske dokumentacije za sve infrastrukturne projekte.
Obavljanje specijalističkih poslova vezano uz popravke i održavanje građevina. U njemu su objedinjeni radovi istraživanja stanja, projektiranja popravaka, sanacija i rekonstrukcija svih tipova građevina.
Za ispitivanja građevina na licu mjesta koristi se sofisticirana terenska i laboratorijska oprema, te se na taj način rješavaju problemi svih tipova postojećih građevina ( infrastrukturnih, energetskih, prometnica i objekata na njima pa sve do sustava upravljanja mrežom autocesta).
Prostorno-planska dokumentacija, urbanističko planiranje i projektiranje za razvoj raznorodnih djelatnosti uz očuvanje posebno vrijednih obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa.

IZRADA STUDIJA I SAVJETODAVNE USLUGE

Izrada studijsko-planerske dokumentacije za prometnu infrastrukturu koja obuhvaća: studije prostornih mogućnosti, prometne studije, prostorno-prometne studije i studije opravdanosti/izvodljivosti.
Studije opravdanosti/izvodljivosti (vrednovanja i procjene utjecaja na okoliš), rade se u skladu s EU metodologijom prihvaćenom od međunarodnih financijskih institucija: IBRD, EIB i EBRD, s ciljem izrade tehničkih dokumenata za provedbu razvojnih infrastrukturnih projekata uz financiranje iz EU fondova.
Studije o utjecaju na okoliš za svu prometnu i komunalnu infrastrukturu, te objekte za zbrinjavanje otpada
Planiranje prometa i prometne infrastrukture, izrada prometnih modela i izrada modela financiranja i upravljanja prometnom infrastrukturom, te izrada analiza i savjetovanje u području sigurnosti prometa.
Konzultantske usluge vezane uz gospodarenje građevinama, izradu priručnika i računalnih programa za upravljanje imovinom.