Pliva – Izgradnja SINTEZE SM2 – Dogradnja API pogona

 • Service:Project management and consulting
 • Sector:Building construction
 • VALUE OF THE INVESTMENT
  21 mil EUR
 • PROJECT DURATION:
  2010 / 2018
 • COUNTRY:
  Croatia

PLIVA Hrvatska izgradila je novu višenamjensku proizvodnu građevinu za proizvodnju aktivnih farmaceutskih sastojaka (API) sa pomoćnim građevinama u Savskom Marofu, Hrvatska. Obim Projekta bio je planiranje, projektiranje, izgradnja i opremanje građevina.

Prostori glavne zgrade ima sljedeće namjene: neproizvodni dio sa uredskim prostorima i kontrolnim prostorima te prostor višenamjenskih proizvodnih sekvenci sa čistim sobama. Dodatne građevine su: tankvane (bazeni) sa većim brojem raznih spremnika, pumpi i dr.; zgrada energane; komunalna zgrada; bazeni za prihvat otpadne i opožarene vode; vanjski cijevni mostovi i prometnice sa velikim parkiralištem.

Glavna proizvodna zgrada je više od 12.000 m2, a građena je kao armirano betonska konstrukcija, dok su druge (pomoćne) građevine (energana, tankvane, itd.) građene kao armirano betonske konstrukcije ukupne površine preko 2.000 m2. Građevine su opremljene svom potrebnom infrastrukturom (prema uobičajenim i specifičnim zahtjevima).

Pružene su sljedeće usluge IGH: savjetodavne usluge građevinskog inženjera te konzultantske usluge iz područja upravljanja projektom u svim fazama Projekta te su uključivale:
– aktivnosti pri komunikaciji sa krajnjim korisnikom u definiranju i planiranju projektnih zadataka i planova;
– pregled i davanje stručnih komentara na izrađenu projektno tehničku dokumentaciju;
– sudjelovanje u komunikaciji sa nadležnim tijelima uprave tijekom ishođenja dozvola i inspekcijskih pregleda;
– izrada ponudbene dokumentacije; provođenje postupka tenderiranja sa analizom pristiglih ponuda ostalih sudionika u gradnji;
– sudjelovanje u pregovaračkom postupku i ugovaranju;
– koordinacija i aktivna komunikacija sa sudionicima projekta;
– praćenje i kontrola izvođenja radova te kontrola planova;
– savjetovanje Investitora u tehničkom, pravnom i financijskom dijelu, i dr.

 • Naručitelj:

  Pliva (Teva Group)

Next reference

NEW BUILDING OF PLIVA