Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

Djelatnosti
 
Djelatnosti
INSTITUT IGH, d.d. se bavi stručnim i znanstveno-istraživačkim radom u području graditeljstva u što je uključeno: projektiranje, izrada studija, stručni nadzor, savjetodavne usluge, istražni radovi, dokazivanje uporabljivosti, laboratorijska ispitivanja i umjeravanja.

IGH je za spomenute djelatnosti certificiran u skladu s normama sustava održivog razvoja i to: EN ISO 9001, EN ISO 14001 i OHSAS 18001.
 
 • PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM POTENCIJALIMA
  • Urbanistički i prostorni planovi uređenja 
  • Detaljni urbanistički planovi 
  • Prostorni planovi područja posebnih obilježja 
  • Analiza i planiranje razvoja prometnih sustava  
  • Izrada projekata održivog razvoja
    
 • IZRADA STUDIJA
  • Studije opravdanosti 
  • Stručne podloge za lokacijsku dozvolu 
  • Prometne studije 
  • Studije utjecaja na okoliš 
  • Stručne podloge i elaborati zaštite okoliša te praćenje stanja okoliša 
  • Studije i programi gospodarenja otpadom 
  • Matematičko i fizikalno modeliranje hidrotehničkih građevina 
  • Studije vodoopskrbe, odvodnje i navodnjavanja 
  • Izrada tehničkih elaborata zaštite od buke
    
 • PROJEKTIRANJE
  • Projektiranje betonskih, čeličnih i zidanih konstrukcija zgrada i inženjerskih 
  • građevina (mostova, tunela)  
  • Projektiranje prometnica, geotehničkih i hidrotehničkih građevina 
  • Strukturalno projektiranje kolničkih konstrukcija, prometne signalizacije i opreme 
  • Projektiranje višenamjenskih vodno-gospodarskih građevina 
  • Projektiranje vodoopskrbe i odvodnje 
  • Projektiranje rekonstrukcije i adaptacije građevina 
  • Izrada tehničkih elaborata iz područja građevinske fizike 
  • Izrada tehničkih rješenja uštede toplinske energije zgrada 
  • Projektiranje izgradnje sanitarnih odlagališta komunalnog i drugog otpada 
  • Izrada projekata krajobraznog uređenja 
  • Nostrifikacija i revizija projekata 
    
 • STRUČNI NADZOR
  • Stručni nadzor izgradnje betonskih, čeličnih, zidanih konstrukcija zgrada i inženjerskih građevina 
  • Stručni nadzor izgradnje prometnica, geotehničkih i hidrotehničkih građevina
    
 • SAVJETOVANJE U PROVEDBI PROJEKATA FINANCIRANIH EU FONDOVIMA
  • Savjetovanje u pripremi projekata
  • Izrada studija, poslovnih planova i analiza
  • Priprema projektnih aplikacija
  • Savjetovanje u provedbi projekata
  • Financijsko upravljanje
  • Javna nabava
  • Upravljanje ugovorima i projektima gradnje 

·         GOSPODARENJE OTPADOM

  • Provedba istražnih radova kojima se utvrđuje utjecaj odlagališta na okoliš, prvenstveno tlo i podzemne vode
  • Izrada studija o utjecaju na okoliš i elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  • Programi upravljanja zaštitom okoliša za velike gradove s pripadajućim Akcijskim planovima
  • Planovi upravljanja zaštitom okoliša za infrastrukturne objekte
  • Ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu
  • Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja
  • Provjera – revizija projekata u pogledu zahtjeva u svezi sa zaštitom okoliša
  • Izrada stručnih podloga za ishođenje okolišne dozvole
  • Planovi i elaborati gospodarenja otpadom
  • Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave  
  • Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost-benefit analysis)
  • Izrada natječajne dokumentacije ovisno o vrsti nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i pripadajućih pod-zakonskih akata
  • Izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti) za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole za odlagališta otpada odnosno Centre za gospodarenje otpadom
  • Izrada elaborata i tehnoloških projekata za procese mehaničko-biološke obrade miješanog komunalnog otpada  
  • Usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja svih vrsta radova u gospodarenju otpadom
  • Usluge tehničke pomoći, savjetovanja i vođenja projekta tijekom različitih faza realizacije projekta (tijekom pripreme i provođenja javnog natječaja, ugovaranja izvođača radova, projektiranja i izvođenja radova te tijekom faze korištenja) 
 • SAVJETODAVNE USLUGE
  • Savjetodavne usluge pri projektiranju i izvođenju konstrukcija 
  • Savjetodavne usluge iz područja ekologije, zaštite okoliša i građenja svih vrsta ekoloških građevina 
  • Tehničko savjetovanje investitora
  • Tehničko ocjenjivanje projekata
  • Upravljanje projektima 
  • Upravljanje ugovorima i nadzor nad provedbom ugovora
  • Tenderska dokumentacija i analiza ponuda 
  • Recenzija studija
     
 • ISTRAŽNI RADOVI
  • Utvrđivanje svojstava gradiva 
  • Istražni radovi obuhvaćaju konstruktorke, geotehničke, hidrogeološke i inženjersko-geološke radove 
  • Istražni radovi za potrebe projektiranja 
  • Istražni radovi za potrebe utvrđivanja stanja građevina 
  • Dokazivanje uporabljivosti cijele ili dijela građevine
     
 • DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI / OCJENJIVANJE I PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

             Provođenje radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u                        zakonom uređenom području:

 • Izdavanje certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda (za sustave ocjenjivanja 1 i 1+)
 • Izdavanje certifikata kontrole tvorničke proizvodnje (za sustave ocjenjivanja 2+)
 • Izrada i izdavanje hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje (HDO) u zakonom uređenom području, u svrhu izdavanja hrvatskih tehničkih ocjena
 • Izrada i izdavanje hrvatskih tehničkih ocjena (HTO) u zakonom uređenom području, odnosno donošenje dokumentirane ocjene svojstava građevnog proizvoda koja se odnose na njegove bitne značajke, u skladu sa odgovarajućim hrvatskim dokumentom za ocjenjivanje
 • Provođenje radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u zakonom neuređenom /dragovoljnom području
   
 • LABORATORIJSKA ISPITIVANJA/UMJERAVANJA
  • Laboratorijsko ispitivanje materijala i građevnih proizvoda 
  • Kontrolna ispitivanja materijala i radova kod izvedbe građevina 
  • Terenska ispitivanja i mjerenja 
  • Ispitivanje nepropusnosti vodovoda i kanalizacije 
  • Ispitivanja razine buke i zvučne izolacije 
  • Ispitivanje zrakonepropusnosti i termografska ispitivanja na zgradama 
  • Umjeravanje mjerila sile i duljine

 

 • ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
  • Znanstveni i tehnološko-razvojni projekti 
  • Istraživanje novih gradiva, postupaka građenja i tehnologija primjene 
  • Eksperimentalna istraživanja 
  • Izrada prototipova uređaja za građevinarstvo
    
 • OSTALE DJELATNOSTI
  • Sudjelovanje u izradi prijedloga za građevinske propise 
  • Sudjelovanje u tehničkim odborima za izradu norma 
  • Stručno usavršavanje 
  • Izdavačka djelatnost

 

 

     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.